pariwit


พฤษภาคม
เส้นคั่น.gif
9 - 10 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา 392 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.017296 sec.