suriyaComIT


VDO ประกอบการเรียน การสอน
https://drive.google.com/open?id=0B3Rkp3iQwBM9a2RjQ180Y2FLTXM // VDO สอนตัวอย่างการสร้างโปรแกรม VB ด้วย Visual Studio 2012

ให้นักศึกษา Copy Links ด้านบนไปวางในช่อง Address bar -> จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อเข้าไปดูวีดิโอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.014643 sec.