Ratchanon


ภาคเรียนที่ 2/2559
รหัสวิชา : 3901 2006 ชื่อวิชา : การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 
รหัสวิชา : 3204 2108 ชื่อวิชา : การใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
รหัสวิชา : 2901 2103 ชื่อวิชา : โปรแกรมจำลองการทำงานคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา : 2204 2007 ชื่อวิชา : การเขียนโปรแกรมบามาตรฐานเปิด 
รหัสวิชา : 2001 - 2001 ชื่อวิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.014846 sec.