2406 - 2309 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. มีความเข้าใจความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม คุณสมบัติ จรรยาบรรณของพนักงานบริการ
  2. มีทักษะในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  3. ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบด้วยความรับผิดชอบ สะอาด มีระเบียบวินัย และรักษาการบริการ มีจรรยาบรรณของพนักงานบริการ

 

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณสมบัติจรรยาบรรณของพนักงานบริการตามหลักการ
  2. จัดโต๊ะอาหาร สถานที่บริการอาหารและเครื่องดื่มแต่ละประเภท ตามวิธีการและตามหลักการ

 

คำอธิบายราย วิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม คุณสมบัติ จรรยาบรรณของพนักงานบริการ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานบริการ การจัดโต๊ะอาหาร การจัดสถานที่ มารยาทการรับประทานอาหาร การบริการอาหารและเครื่องดื่มแต่ละประเภท

สื่อการสอน
หน่วยที่ 1 What si the service ?
หน่วยที่ 2 Food and Beverage service.
หน่วยที่ 3 Equipment to use for food and beverage service.