2700 - 1002 เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการและวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  2. มีทักษะในการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
  3. มีกิจนิสัยที่ดีในการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานหลังการใช้งานในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  2. เลือกใช้เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยและเหมาะสมกับลักษณะงาน
  3. ใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานตามหลักการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิธีการ ขั้นตอนในการใช้ การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน