2701 - 2007 เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเครื่องดื่ม
  2. สามารถจัดเตรียมและเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ได้
  3. สามารถให้บริการเครื่องดื่มได้
  4. เจตคติที่ดีของงานอาชีพ งานบริการเครื่องดื่มได้

 

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
  2. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการผสมเครื่องดื่มและการบริการเครื่องดื่มตามรูปแบบการบริการ
  3. ผสมเครื่องดื่มและบริการเครื่องดื่มตามสูตรที่กำหนด

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติจรรยาบรรณของพนักงานฝ่ายบริการเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การดูแลรักษา การจัดเตรียมในการบริการเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม การให้บริการเครื่องดื่ม และฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม การบริการเครื่องดื่ม