2701 – 2114 เครื่องดื่มเพื่อการค้า

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจประเภทของเครื่องดื่มยอดนิยม
  2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทำเครื่องดื่มเพื่อการค้า
  3. สามารถจัดทำและดัดแปลงเครื่องดื่มเพื่อการค้า
  4. สามารถคำนวณต้นทุน กำหนดราคาขายและการจัดจำหน่าย
  5. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

 

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของเครื่องดื่มเพื่อการค้า
  2. จัดทำและดัดแปลงเครื่องดื่มเพื่อการค้า
  3. จัดจำหน่าย โฆษณา ประชาสัมพันธ์และบริการ

 

คำอธิบายราย วิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อการค้า ประเภทของเครื่องดื่มที่นิยม การเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดเตรียม การตกแต่ง วิธีทำ การดัดแปลงเครื่องดื่มเพื่อการค้า การคำนวณต้นทุน กำหนดราคาขาย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ขนมและอาหารว่าง การให้บริการและฝึกปฏิบัติการทำเครื่องดื่มเพื่อการค้า