2701 - 2121 การจัดประชุม

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประชุม
  2. มีทักษะในการเตรียมจัดการประชุม
  3. สามารถประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานอย่างมีระบบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการประชุม
  2. จัดการประชุม การประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม ประเภทของการประชุม รูปแบบ การวางแผน งบประมาณ การจัดสถานที่ เอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุม การประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และฝึกปฏิบัติการจัดประชุม