3700 - 1002 หลักการดำเนินการโรงแรม

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. มีความรู้ในหลักการดำเนินงานในธุรกิจโรงแรม และการแบ่งสายงานต่าง ๆ ใน โรงแรม
  2. มีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม
  3. มีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
  4. มีเจตคติที่ดีต่องานในธุรกิจโรงแรม

 

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการดำเนินงานโรงแรม
  2. จำแนกสายงานในโรงแรม
  3. ระบุความสัมพันธ์ของแผนกต่างๆ ในธุรกิจโรงแรม
  4. จำแนกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม

 

คำอธิบายราย วิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการดำเนินงานโรงแรม ประวัติความเป็นมา วิวัมนาการของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก ประเภทของธุรกิจที่พักและโรงแรม ระบบการบริหารกิจการโรงแรม หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในโรงแรม ความสัมพันธ์ของแผนกต่างๆ ในโรงแรม ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจโรงแรม สถานการณ์และแนวโน้มด้านการโรงแรมในปัจจุบัน