Academic_CVC


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ PLC
1. PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0
2. Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3. Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา
4. เรียนรู้กรณีศึกษา Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากผู้ปฏิบัติจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.014501 sec.