คำอธิบายรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา 

         1.   มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีสำหรับสหกรณ์

         2.  มีทักษะปฏิบัติงานบัญชี  ของสหกรณ์ตามมาตรฐานการบัญชีและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

         3.  มีกิจนิสัย  มีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และ  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการบัญชี 

 

สมรรถนะรายวิชา

         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร

         2. จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร

         3.  จัดระบบบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ บันทึกรายการบัญชี ผ่านรายการบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลอง ปรับปรุงบัญชี และปิดบัญชี

         4. จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินสหกรณ์ภาคการเกษตร ตามหลักการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โครงสร้าง ประเภท และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ระบบบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการบัญชี การผ่านรายการบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง รายการปรับปรุง การปิดบัญชี การจัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน