ใบงาน

แบบฝึกหัด ข้อ.1  ไฟล์ PDF คลิกที่นี่

สหกรณ์การเกษตรแม่ระมิงค์ จำกัด มีรายการรับจ่ายเงินสด ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้

ก.พ. 4 รับค่าธรรมเนียมแรกเข้า  จำนวน 3,000 บาท   และรับเงินค่าหุ้นจากสมาชิกจำนวน 20,000 บาท

      6 รับเงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 5,000 บาท ตามใบส่งเงินฝากออมทรัพย์ของนายทรงเดช ใจสมุทร

      8 จ่ายเงินกู้ระยะสั้นให้นายพงศ์ เมืองใจ จำนวน 4,000 บาท ตามใบรับเงินกู้ เล่มที่ เลขที่ 043

    12 นำเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำนวน 5,000 บาท

    15 จ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์ จำนวน 2,000 บาท ตามใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ของ

นาง สมร บุญจันทร์

    16  ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด จำนวน 5,000 บาท

   17   ซื้อเครื่องคิดเลข ตามใบเบิกเงินเลขที่ 2 จำนวน 500 บาท

   18   ซื้อ ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2,140 บาท ตามใบเสร็จรับเงิน ของร้านชมสวัสดิ์

   19   ซื้อปุ๋ยสูตร 16-20-0 จาก บริษัทปิยะการเกษตร จำกัด เป็นเงินสด จำนวน 10 กระสอบๆละ 

200 บาท และสูตร 15-15-15 จำนวน 7 กระสอบ กระสอบๆละ  210 บาท ตามใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 50050

    21 ซื้อยาปราบศัตรูพืชฟูราดาน จากบริษัทเกษตรไทย จำกัด จำนวน 10 ขวดๆละ 150 บาทเป็นเงินสด

         ตามใบกำกับสินค้าเลขที่ 7/1

    24 ซื้อข้าวเปลือกเจ้าจากสมาชิก (นายแก้ว สุขศรี)  เป็นเงินสด จำนวน 250 กก ละ 6 บาท ตามใบรับ

           สินค้า เลขที่ 009

   25   ขายปุ๋ยสูตร 16-20-0 ให้สมาชิก (นางจิต เจริญใจ) เป็นเงินสด 3 กระสอบๆ ละ 250 บาท

ตามใบรับเงินขายสินค้า เลขที่ 2/008

   27   ขายข้าวเปลือกเจ้า เป็นเงินสด 300 กก ๆละ 7 บาท ให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเมือง จำกัด

          ตามใบรับเงินขายสินค้า เลขที่ 2/009

   29   ให้บริการไถนา ให้นายมั่น มุ่งดี 10 ไร่ๆละ 50 บาทเป็นเงิน 500 บาท ได้รับค่าบริการเป็นเงินสด

          ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 52

ให้ทำ บันทึกรายการในสมุดเงินสด   (เงินสดคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน 3,000 บาท)

แบบฝึกหัดข้อ.2  
2550

มี.ค. 1 - สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือยกมา 6,000 บาท

-      ซื้อยาปราบศัตรูพืชเชพวิน 85 จากบริษัทเกษตรไทย จำกัด จำนวน 10 ขวดๆละ 120 บาทเป็นเงินสด

-      ขายปุ๋ยสูตร 16-20-0 ให้สมาชิก (นางดาว ดาวดี) เป็นเงินสด 4 กระสอบๆละ 220 บาท ตามใบรับเงินขายสินค้า เลขที่ 2/008

-      รับเงินค่าหุ้นจากสมาชิก 20,000 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท

-      ซื้อปุ๋ยสูตร 16-20-0 จากร้านสากลการเกษตร จำนวน 20 กระสอบราคากระสอบละ 200 บาท

-      ขายข้าวเปลือกเจ้า เป็นเงินสด 300 ก.ก. ๆละ 6 บาท ให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเมือง จำกัด ตามใบรับเงินขายสินค้า เลขที่ 2/009

-      ขายปราบศัตรูพืชเชพวิน 85 ให้สมาชิก 5 ขวดๆละ 160 บาท

มี.ค. 2  - ขายรถไถเดินตาม ให้นายสอน สินสมุทร เป็นเงินสด 1 คันๆ ละ  28,000 บาท ตามใบกำกับสินค้า เลขที่ 4/3

-      ซื้อข้าวเปลือกเจ้าจากสมาชิก (นายแดง สายสุข)  เป็นเงินสด จำนวน 280 ก.ก.ๆ ละ 5 บาท ตามใบรับสินค้า เลขที่ 009

-      ให้บริการไถนา ให้นายสวัสดิ์ เมืองสุข 10 ไร่ๆละ 100 บาท ได้รับค่าบริการเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 52

-      ซื้อรถไถเดินตาม จากบริษัทสยามคูโบต้า จำกัด เป็นเงินสด จำนวน 1 คันๆละ 28,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10434

-      ให้บริการสูบน้ำเข้านาเป็นเงินสด ให้นายอเนก ชมชื่น 50 ไร่ๆละ 80 บาท ตามใบสำคัญการให้บริการ เลขที่ 9/3

 

ให้ทำ บันทึกรายการในสมุดเงินสด


แบบฝึกหัด ข้อ.3
ต่อไปนี้เป็นรายการค้าบางส่วนของสหกรณ์การเกษตรบ้านสวน จำกัด ระหว่างเดือน มีนาคม 2550

2550

มี.ค. 1 -       สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือยกมา 6,000 บาท

-      ซื้อยาปราบศัตรูพืชคาโบฟูแรน จากบริษัทเพื่อเกษตรไทย จำกัด จำนวน 10 ขวดๆละ 120 บาทเป็นเงินสด

-      ขายปุ๋ยสูตร 16-20-0 ให้สมาชิก (นางสมศรี จันทิมา) เป็นเงินสด 4 กระสอบๆละ 250 บาท ตามใบรับเงินขายสินค้า เลขที่ 2/008

     5    -      รับเงินค่าหุ้นจากสมาชิก 10,000 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท

-      ซื้อปุ๋ยสูตร 16-20-0 เป็นเงินเชื่อ จากร้านรุ่งเรืองการเกษตร จำนวน 20 กระสอบราคากระสอบละ 200 บาท

     8    -      ขายข้าวเปลือกเจ้า เป็นเงินสด 250 ก.ก. ๆละ 8 บาท ให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรหมอกฟ้า จำกัด ตามใบรับเงินขายสินค้า เลขที่ 2/009

-     ขายปราบศัตรูพืชคาโบฟูแรน ให้สมาชิก นายสมบูรณ์ ชาวสวน เป็นเงินเชื่อ 5 ขวดๆละ 160 บาท

    10   -     ขายรถไถเดินตาม ให้นายเก่ง กล้าหาญ เป็นเงินเชื่อ 1 คันๆ ละ  28,000 บาท ตามใบกำกับสินค้า

                 เลขที่ 4/3

-      ซื้อข้าวเปลือกเจ้าจากสมาชิก (นายธวัธ ฟ้าอมร)  เป็นเงินสด จำนวน 250 ก.ก.ๆ ละ 5 บาท ตามใบรับสินค้า เลขที่ 009

     16  -      ให้บริการไถนา ให้นายเรือง เรี่ยวแรง 10 ไร่ๆละ 50 บาทเป็นเงิน 500 บาท ได้รับค่าบริการเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 52

-      ซื้อรถไถเดินตาม จากบริษัทไทยคูโบต้า จำกัด เป็นเงินเชื่อ จำนวน 1 คันๆละ 26,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10434

     20  -      ให้บริการสูบน้ำเข้านาเป็นเงินเชื่อ ให้สมาชิกนายสุนทร วงศ์มนุษย์ 50 ไร่ๆละ 20 บาทเป็นเงิน 1,000 บาท ตามใบสำคัญการให้บริการ เลขที่ 9/3

 

ให้ทำ  บันทึกรายการในสมุดเงินสด       


ข้อ.4 ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือในงบทดลองของสหกรณ์การเกษตร เวียงเหนือ จำกัด วันที่ 31 มีนาคม 2556

                   ชื่อบัญชี

 

เดบิต

เครดิต

เงินสด

 

5,000

-

 

 

เงินฝากธนาคาร

 

10,000

-

 

 

ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น

 

5,000

-

 

 

เจ้าหนี้เงินรับฝาก

 

 

 

8,000

-

ทุนเรือนหุ้น

 

 

 

12,000

-

 

รายการค้าระหว่างเดือน เมษายน 2556 มีดังนี้

เม.ย. 1  -   รับค่าธรรมเนียมแรกเข้า  จำนวน 5,000 บาท   และรับเงินค่าหุ้นจากสมาชิกจำนวน

               20,000 บาท

           -          รับเงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 4,000 บาท ตามใบส่งเงินฝากออมทรัพย์ของนายเมือง แสนใจ

           -          จ่ายเงินกู้ระยะสั้นให้นางดี แสงสว่าง จำนวน 5,000 บาท ตามใบรับเงินกู้ เล่มที่ เลขที่ 043

    10   -    นำเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำนวน 3,000 บาท

-          จ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์ จำนวน 2,000 บาท ตามใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก

นาง มนทิรา สวัสดี

    16    -    ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด จำนวน 7,000 บาท

           -          จ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ตามใบเบิกเงินเลขที่ 2 จำนวน 400 บาท

           -          ซื้อโต๊ะสำนักงาน 1 ตัว เป็นเงิน 3,210 บาท ตามใบเสร็จรับเงิน ของร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

     17  -    รับชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นจาก นาย แสง เมืองอินทร์ จำนวน 4,000 บาท

           -          ขายข้าวเปลือกเจ้าให้สมาชิก นางดำ ใจดี เป็นเงินสด 120 กก.ๆ ละ 8 บาท ตามใบรับเงินขายสินค้าเลขที่ 110

    18   -    ซื้อปุ๋ยสูตร 16-20-0 จาก บริษัทรุ่งอรุณการเกษตร จำกัด เป็นเงินสด จำนวน 7 กระสอบๆละ 

200 บาท และสูตร 15-15-15 จำนวน 6 กระสอบ กระสอบๆละ 210 บาท ตามใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 50050

           -          ซื้อยาปราบศัตรูพืชฟูราดาน จากบริษัทเพื่อเกษตรกรไทย จำกัด จำนวน 10 ขวดๆละ 160 บาทเป็นเงินเชื่อ

    24   -   ซื้อข้าวเปลือกเจ้าจากสมาชิก (นายวสันต์ ชมชื่น) เป็นเงินสด จำนวน 250 กก ละ 6 บาท

               ตามใบรับสินค้า เลขที่ 009

           -          ขายปุ๋ยสูตร 16-20-0 ให้สมาชิก (นายสมพงศ์ จิตเจริญ) เป็นเงินสด 4 กระสอบๆ ละ 250 บาท

ตามใบรับเงินขายสินค้า เลขที่ 2/008

           -          ขายยาปราบศัตรูพืชฟูราดาน ให้นายอำนาจ ชาวฟ้า เป็นเงินเชื่อ 4 ขวดๆละ 180 บาท

     26  -    ขายข้าวเปลือกเจ้า เป็นเงินเชื่อ 200 กก ๆละ 8 บาท ให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฟ้าหลวง จำกัด

                        ตามใบขายสินค้า เลขที่ 2/009

          -          ให้บริการไถนา ให้นายเสกสรร รักษ์ดี 10 ไร่ๆละ 80 บาทเป็นเงิน 800 บาท ได้รับค่าบริการเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 52

ให้ทำ 1. บันทึกรายการในสมุดเงินสด สมุดขาย สมุดซื้อ สมุดรายได้ค่าบริการ

        2. ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง

        3. งบทดลอง วันที่ 30 เมษายน 2556

 

ข้อ.5 ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือในงบทดลองของสหกรณ์การเกษตรนครบุรี จำกัด วันที่ 30 เมษายน 2555

                   ชื่อบัญชี

 

เดบิต

เครดิต

เงินสด

 

9,000

-

 

 

เงินฝากธนาคาร

 

12,000

-

 

 

ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น

 

6,000

-

 

 

เจ้าหนี้เงินรับฝาก

 

 

 

7,000

-

ทุนเรือนหุ้น

 

 

 

20,000

-

 

รายการค้าระหว่างเดือนพฤษภาคม 2555 มีดังนี้

พ.ค. 1  -    รับค่าธรรมเนียมแรกเข้า  จำนวน 6,000 บาท   และรับเงินค่าหุ้นจากสมาชิกจำนวน

               30,000 บาท

-          รับเงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 10,000 บาท ตามใบส่งเงินฝากออมทรัพย์ของนายเมือง แสนใจ

-          จ่ายเงินกู้ระยะสั้นให้นางดี แสงสว่าง จำนวน 5,000 บาท ตามใบรับเงินกู้ เล่มที่ เลขที่ 043

    10   -    นำเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำนวน 3,000 บาท

          -    รับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 51 นางสุดสวย งามเด่น

               จำนวน 1,000.- บาท พร้อมดอกเบี้ย 300.- บาท

-          จ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์ จำนวน 2,000 บาท ตามใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก

นาง กรกนก สมสว่าง

    16   -    ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด จำนวน 7,000 บาท

-          จ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ตามใบเบิกเงินเลขที่ 2 จำนวน 500 บาท

-          ซื้อเครื่องคิดเลข 1 เครื่อง เป็นเงิน 700 บาท ตามใบเสร็จรับเงิน ของร้านสมบูรณ์ชัย

     17  -    รับชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นจาก นาย สว่าง มืดมน จำนวน 4,000 บาท

-          ขายข้าวเปลือกเจ้าให้สมาชิก นายแก้ว มาลา เป็นเงินสด 200 กก.ๆ ละ 9 บาท ตามใบรับเงินขายสินค้าเลขที่ 110

    18   -    ซื้อปุ๋ยสูตร 16-20-0 จาก บริษัทรุ่งอรุณการเกษตร จำกัด เป็นเงินสด จำนวน 10 กระสอบๆละ 

200 บาท และสูตร 15-15-15 จำนวน 8 กระสอบ กระสอบๆละ 220 บาท ตามใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 50050

-          ซื้อยาปราบศัตรูพืชฟูราดาน จากบริษัทเพื่อเกษตรกรไทย จำกัด จำนวน 20 ขวดๆละ 160 บาทเป็นเงินเชื่อ

    24   -   ซื้อข้าวเปลือกเจ้าจากสมาชิก (นายอเนก รื่นรมณ์) เป็นเงินสด จำนวน 250 กก ละ 7บาท

               ตามใบรับสินค้า เลขที่ 009

-          ขายปุ๋ยสูตร 16-20-0 ให้สมาชิก (นายจิต เจริญใจ) เป็นเงินสด 10 กระสอบๆ ละ 250 บาท

ตามใบรับเงินขายสินค้า เลขที่ 2/008

-          ขายยาปราบศัตรูพืชฟูราดาน ให้นายกนก แซ่ฟ้า เป็นเงินเชื่อ 10 ขวดๆละ 180 บาท

     26  -    ขายข้าวเปลือกเจ้า เป็นเงินเชื่อ 200 กก ๆละ 12 บาท ให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฟ้าหลวง

                จำกัดตามใบขายสินค้า เลขที่ 2/009

-          ให้บริการไถนา ให้นายสวัสดิ์ รักษ์ดี 10 ไร่ๆละ 50 บาทเป็นเงิน 500 บาท ได้รับค่าบริการเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 52

-          ให้บริการสูบน้ำเข้านาเป็นเงินเชื่อให้นายช่วย ชมชอบ 50 ไร่ๆ ละ 30.- บาท

เป็นเงิน 1,500.- บาท ตามใบสำคัญการให้บริการ เลขที่ 9/3

 

ให้ทำ 1. บันทึกรายการในสมุดเงินสด สมุดขาย สมุดซื้อ สมุดรายได้ค่าบริการ

        2. ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง

        3. งบทดลอง วันที่ 31 พฤษภาคม 2555