ประเภทวิชา คหกรรม

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ 
 ข้าวมันไก่1
 ข้าวมันไก่2
 ข้าวมันไก่3

สาขาวิชา ผ้าและสิ่งทอ
 การร้อยลูกปัด1
 การร้อยลูกปัด2
 การร้อยลูกปัด3