ภาคเรียนที่ 1/2560

  1. วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
  2. วิชา โปรแกรมประมวลผลคำ
  3. วิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
  4. วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  5. วิชา เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
  6. วิชา ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
Google Drive