ภาคเรียนที่ 2/2560

  1. วิชา การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
  2. วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  3. วิชา การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล
  4. วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง
Google Drive