suriyaComIT


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
วิชาการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
รหัสวิชา 2901 2005 ระดับชั้น ปวช.1
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกที่นี่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.015087 sec.