งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 'เค้กตอกเม่า'
การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และสื่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 'เค้กตอกเม่า'
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย และการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 'อาหารไทย 4.0'
ประจำปีการศึกษา 2560