Piyamas_SS


งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 'เค้กตอกเม่า'การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และสื่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน 'เค้กตอกเม่า'
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย และการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 'อาหารไทย 4.0'
ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.014184 sec.