วิทยากร โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ


โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)
ได้รับเป็นวิทยากร หลักสูตร อาหารว่าง 35 ชั่วโมง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับจังหวัดเชียงราย
วันที่ 16 ตุลาคม 2560