Piyamas_SS


วิทยากร โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ

โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)
ได้รับเป็นวิทยากร หลักสูตร อาหารว่าง 35 ชั่วโมง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับจังหวัดเชียงราย
วันที่ 16 ตุลาคม 2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.016489 sec.