Piyamas_SS


การแข่งขันการประกอบอาหารฟิวขั่นประเภทชาและกาแฟ


การแข่งขัน การทำอาหารฟิวชั่นโดยใช้ชา และการแข่งขังการทำอาหารฟิวชั่นโดยใช้กาแฟ
การแข่งขัน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย 
Chiangrai Coffee - Tea & Green Food Festival 2017 
ใต้โครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย สู่ GMS และ ASEAN (Chiang Rai Gatrway)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.016631 sec.