การแข่งขันการประกอบอาหารฟิวขั่นประเภทชาและกาแฟการแข่งขัน การทำอาหารฟิวชั่นโดยใช้ชา และการแข่งขังการทำอาหารฟิวชั่นโดยใช้กาแฟ
การแข่งขัน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย 
Chiangrai Coffee - Tea & Green Food Festival 2017 
ใต้โครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย สู่ GMS และ ASEAN (Chiang Rai Gatrway)