Piyamas_SS


การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ


การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาระยะสั้น
ระดับภาค ภาค ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี


     


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.017039 sec.