การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาระยะสั้น
ระดับภาค ภาค ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี