Piyamas_SS


อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการระบบทวิภาคี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.016818 sec.