อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการระบบทวิภาคี