งานบริหารงานทั่วไป

       


         1.  นางกนกวรรณ       มูลมณี                           หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป


         2.  นางสาวทัศนีย์       สมุดความ                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

         3.  นางสาวบุษปรัชต์   บุญธรรม                        เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป  

         4. นางสาวปิยะมาศ     ไชยอินถา                      เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป  
        
         5.  นางสาวทัศนีย์      สมุดความ                       เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

         6.  นางสาวลลิตา       จินดาวงษ์                       เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

         7.  นายปิยวัฒน์          ศรีสุวรรณ                       เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                                (1)  ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

                                (2)  จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ  คำสั่ง  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร  ร่วมมือประสานงาน
             
                                      ให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์  ควบคุมดูแบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสาร

                                      การพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแผนของทางราชการ

                                (3)  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

                                (4)  เก็บรวบรวม  และจัดระบบเอกสาร  หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา

                                      และให้บริการแก่บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา

                                (5)  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ  คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร  และนักเรียน

                                      นักศึกษาของสถานศึกษา

                                (6)  ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  โทรสารของบุคคลกร นักเรียนและ นักศึกษา

                                (7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                                (8)  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย