บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทวิภาคี ปี 2562

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

     1.1  Locus Native Food Lab

     1.2 บริษัท ซาซิมิ เลิฟ เวอร์ส เชียงราย

     1.3 Lungden Coffee & Restaurant

     1.4 ร้านมโนรมย์

     1.5 บริษัท โรงแรมวังคำ จำกัด

     1.6 ร้านชีวิตธรรมดา

2.  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

     2.1 บริษัท วัน วัน เทรดติ้ง จำกัด

     2.2 บริษัท ไฮเวย์ ชิปปิ้ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

     2.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกาญจน์ชูกลิ่น

3.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

     3.1 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่ม

4.  สาขาวิชาการโรงแรม

     4.1 บริษัท เกรดแลนด์ เขาหลัก จำกัด

5. ทุกสาขาวิชา ระบบทวิภาคี (อศจ.)

    5.1 Central Retail Corporation

    5.2 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

    5.3 ร้าน เดอะ สลัด เฮาส์

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)

1. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

   1.1  137 Pillars House Chiang Mai

   1.2 ร้าน Dear Chef

   1.3 ร้าน ที เล็ค คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองค์

   1.4 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

2. ภาควิชาการท่องเที่ยว

    2.1  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดสตาร์ ทราเวล

    2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดราก้อน ซันสไมล์

    2.3 บริษัท ดี.โอ.ไอ. ทัวร์ จำกัด

    2.4 บริษัท มาลัยสยามทัวร์ จำกัด

    2.5 เอเชียทริปส์

    2.6 เชียงใหม่ทัวร์ ออนไลน์

3. ภาควิชาการบัญชี

   3.1  บริษัท มิ่งพรการบัญชี จำกัด

   3.2 บริษัท สำนักงานบัญชีทวาย จำกัด

   3.3 บริษัท เอ็นพีเอ็ม การบัญชี จำกัด

   3.4 สำนักงานบัญชีสุมาลีน์

   3.5 สำนักงานสอบบัญชี Partner Audit & Consultant

   3.6 สำนักงานบ้านรักษ์บัญชี

   3.7 ห้างหุ้นส่วน จำกัด สำนักงานบัญชีวณิชญา