งานความร่วมมือ


         1.  นายสวัสดิ์      จอมพูน                        หัวหน้างานความร่วมมือ

         2.  นางศศิวิมล    สรรพศรี                        ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

         3.  นางชลธิชา   ชลประทาน                     เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

         4.  นางสาวณัฐนันท์   อุ่นเป็ง                     เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

         5.  นางบุษราภรณ์    แสงจันทร์                  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

         6.  นางสาวมทินา    สว่างชัยสกุล               เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

         7.  นางสาวมัลลิกา    มีศิริ                         เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                                (1)  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

                                (2)  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

                                (3)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา     

                                (4)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

                                (5)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (6)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย