CVC


งานความร่วมมือ

         1.  นายสวัสดิ์      จอมพูน                        หัวหน้างานความร่วมมือ

         2.  นางศศิวิมล    สรรพศรี                        ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

         3.  นางชลธิชา   ชลประทาน                     เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

         4.  นางสาวณัฐนันท์   อุ่นเป็ง                     เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                                (1)  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

                                (2)  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

                                (3)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา     

                                (4)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

                                (5)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (6)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.013749 sec.