งานความร่วมมือ


         1.  นายสวัสดิ์      จอมพูน                        หัวหน้างานความร่วมมือ

         2.  นางศศิวิมล    สรรพศรี                        ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

         3.  นางชลธิชา   ชลประทาน                     เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

         4.  นางสาวณัฐนันท์   อุ่นเป็ง                     เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                                (1)  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

                                (2)  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

                                (3)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา     

                                (4)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

                                (5)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (6)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย