งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        1. นายสถาวร          ใจจุมปา                   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        2. นายธีระกรณื       คำดี                         ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        3.นางสาวมาริสา    แสงใส                        เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        4. นางสาวทิชากร   เนตรสุวรรณ์              เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        5. นายรัตชานนท์    ปัญญาฟู                   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        6. นางสาวเมทินี      ปัญญาฟู                   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        7. นายคณพนธ์       แผงตัน                     เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมุลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

        (1) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและ                สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคาร                    สถานที่ แผนการเรียน และข้อมุลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการ                อาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วย                  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

        (2) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

        (3) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการ                  อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่าย                          อินเตอร์เน็ต

        (4) กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

        (5) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

        (6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

        (7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

        (8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

        (9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย