งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        1. นางสาวนุชจรี     แก้วเพียร                   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        2. นายธวัชชัย    สาเกตุ                           เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        3. นางสาวเพลาพิลาส    พนมเทพ            เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        4. นายรัตชานนท์    ปัญญาฟู                   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        5. นายคณพนธ์    แผงตัน                        เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 

งานศูนย์ข้อมุลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

        (1) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและ                สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคาร                    สถานที่ แผนการเรียน และข้อมุลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการ                อาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วย                  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

        (2) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

        (3) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการ                  อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่าย                          อินเตอร์เน็ต

        (4) กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

        (5) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

        (6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

        (7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

        (8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

        (9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย