งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        1. นางสาวนุชจรี แก้วเพียร หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        2. นายธวัชชัย สาเกตุ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        3. นางสาวดวงกมล ท้าวอินทร์ต๊ะ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        4. นายอนุวัช ดวงแก้วฝ้าย เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        5. นายเกรียงไกร สมใจ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมุลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

        (1) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและ                สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคาร                    สถานที่ แผนการเรียน และข้อมุลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการ                อาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วย                  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

        (2) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

        (3) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการ                  อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่าย                          อินเตอร์เน็ต

        (4) กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

        (5) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

        (6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

        (7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

        (8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

        (9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย