งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ


                       1.  นางสาวพิศมัย    ต๊ะวิโล                      หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

                       2.  นางพจนา    นพรัตน์                          ผู้ช่วยหัวหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

                       3.  หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา            เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

                       4.  นายพีระพงษ์    ดวงสนิท                   เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ 

                       5.  นางเณรี    ช้างหล่อ                         เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ 

                       6.  นางพิมพ์ณดา    นนประสาท              เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ  

                       7.  นางสาวนงคราญ   สมบัติหลาย           เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

                       8.  นายสุรสิทธิ์    ปุสุรินทร์คำ                  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

                       9.  นางสาคร    วรรณสุข                        เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

                      10.  นายธวัชชัย    สาเกตุ                       เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

                      11.  นางสาวภคพร    ไพบูลย์                  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

                      12.  นายกมล    สาลิกานนท์                   เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

                      13.  นางสุวารี    แปงณีวงค์                    เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

                      14.  นางเยาวเรศ    เวียงคำ                    เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

                      15.  นางสาวเครือฟ้า    อุทธิยา               เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

                      16.  นายอุดม    ผาคำสระศรี                  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

                      17.  นางสาวพิศมัย    ต๊ะวิโล                  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

                      18.  นายพยุงศักดิ์    บุญศิริ                    เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

                      19.  นายรัตชานนท์    ปัญญาฟู               เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                                (1)  ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

                                      ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

                                (2)  วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ 
 
                                      หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย  
                                      
                                      การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์

                                (3)  ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล

                                (4)  กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงาน

                                      เป็นประจำทุกเดือน

                                (5)  รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆรายรับ- รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์

                                      ต่อสถานศึกษา

                                (6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา     

                                (7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                                (8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย