งานปกครอง


         1.  นายเพทาย    บำรุงจิตต์                                 หัวหน้างานปกครอง
         
         2.  นางสาวติยารัตน์    อดทน                               ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
        
         3. หัวหน้าแผนกวิชาทุกวิชา                                  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

         4.  ครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี                                        เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

                                (1)  ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

                                (2)  ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

                                (3)  ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการ

                                      แก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

                                (4)  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

                                (5)  พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

                                (6)  ประสานงานและให้ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหา

                                     การทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

                                (7)  จัดทำระเบียบนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดระเบียบวินัย ข้อบังคับ

                                (8)  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                                (8)  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                                (9)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                                (10)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (11)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย