งานปกครอง


         1.  นาธนิต   หมื่นวิชิต                                 หัวหน้างานปกครอง
         
         2.  นางดาวรุ่ง   ไข่ทา                                   ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
        
         3. นายอุดมศักดิ์   ชัยวงค์                              เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

         4.  นายเอนกวงศ์  ยอดดำเนิน                         เจ้าหน้าที่งานปกครอง

         5.  นายเพทาย   บำรุงจิตต์                             เจ้าหน้าที่งานปกครอง

         6.  นายธราพงษ์   สายเรือนแก้ว                      เจ้าหน้าที่งานปกครอง

         7.  นางสาวกรองแก้ว   ชิดไชสง                      เจ้าหน้าที่งานปกครอง

         8.  นางสาวยุพิน   ศิริขันแก้ว                          เจ้าหน้าที่งานปกครอง

         9.  นายธนกร   วงค์ษา                                 เจ้าหน้าที่งานปกครอง

       10.  นายชญัปติ์   ชุมมัธยา                              เจ้าหน้าที่งานปกครอง

       11.  นางศศิญา   เจริญสุข                               เจ้าหน้าที่งานปกครอง

       12.  นางสาวภรณ์ทิพย์   มีสุข                           เจ้าหน้าที่งานปกครอง

       13.  นางสาวชเนรินทร์   แสงงาม                        เจ้าหน้าที่งานปกครอง

       14.  หัวหน้าแผนกวิชาทุกวิชา                           เจ้าหน้าที่งานปกครอง

       15.  ครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี                                 เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

                                (1)  ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

                                (2)  ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

                                (3)  ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการ

                                      แก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

                                (4)  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

                                (5)  พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

                                (6)  ประสานงานและให้ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหา

                                     การทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

                                (7)  จัดทำระเบียบนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดระเบียบวินัย ข้อบังคับ

                                (8)  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                                (8)  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                                (9)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                                (10)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (11)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย