งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา


         1.  นางสาวกุหลาบ    เจริญศักดิ์                   หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 
         2.  นางมทนพร   อินทร์ต๊ะเเก้ว                     เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

         3.  นางสาวพิศมัย    ต๊ะวิโล                         เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

         4.  นางฤทัยชนก    นาคะ                            เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

         5.  นางสาวศตนันทน์    ชุ่มหา                      เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

                                (1)  จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ

                                      การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ  การตรวจสุขภาพประจำปีและ

                                      ตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                                (2)  จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริหารสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และเข้ารับการฝึกอบรม

                                (3)  ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา

                                (4)  ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา

                                (5)  จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

                                (6)  จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริหารแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                                      ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

                                (7)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                                (8)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                                (9)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (10)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย