ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2202 - 2111

   วิชา การค้ากลุ่มประชาคมอาเซียน

3202 - 2005

   วิชา การวิจัยตลาด

3211 - 2006

   วิชา กลยุทธิ์ธุรกิจค้าปลีก

4404 - 2010

   วิชา การวางแผนการตลาด