ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2020 - 2008

   วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

2202 - 2002 

   วิชา การหาข้อมูลทางการตลาด

2202 - 2006

   วิชา การส่งเสริมการขาย

3211 - 2004

   วิชา การจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก