ปี 2561

ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาการออกแบบ

     1.  ร้านไอเดียดี

     2.  ร้านคัตเตอร์ สติกเกอร์ดีไซน์

     3.  ร้านนารดา แอดเวอร์ไทซิ้ง

     4.  ร้าน สเกล สติกเกอร์

     5.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพาเวอร์ปริ้นซัพพลาย

     6.  ร้านทำป้ายแสงและเงา

     7.  ร้านไอเดียดีไซน์ อิงค์เจ็ท

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

     1.  ร้านอ้อมมาลัยสด

     2.  ร้านเพทายดอกไม้สด

     3.  โรงเรียนอนุบาลพรรณี

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

    1.  ขัวศิลปะ

สาขาวิชาการเลขานุการ

    1. บริษัท เชียงรายรุ่งโรจน์ จำกัด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.). และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

     1. เอเอแฟร์ทัวร์ (AA Fair Tour)

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

     1. ร้านเวิล์ดสูทพลัส

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

     1.  ร้านเมเจอร์มีเดีย

สาขาวิชาการโรงแรม

     1. โรงแรมวังคำ