Web_CVC


สาขาสามัญ

 วิสัยทัศน์ : มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  เกิดองค์ความรู้ด้านภาษา  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอนุรักษ์ไว้
                  ซึ่งความเป็นไทยภายใต้หลักการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง


นางสรกมล ผาคำสระศรี
ศศ.บ. ภาษาไทย
หัวหน้าแผนก วิชาสามัญสัมพันธ์

นางนัยรัตน์ กล้าวิเศษ
ค.บ. บรรณารักษศาสตร์
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

นายธนิต หมื่นวิชิต
ค.บ. สังคมศึกษา

นายอุดมศักดิ์ ชัยวงค์
กศ.บ. สุขศึกษา
น.บ. นิติศาสตร์
กศ.ม. บริหารการศึกษา
น.ม.นิติศาสตร์

นางมทนาพร อินต๊ะแก้ว
ค.บ. ภาษาไทย

นายเฉลิมชัย ภู่จีนาพันธ์
ศศ.บ. สังคมศึกษา

นางมนทิรา สุวรรณไตรย์
วท.บ. จิตวิทยาการแนะแนว

นางเณรี ช่างหล่อ
ค.บ. สังคมศึกษา

                        

นายชญัปติ์ ชุมมัธยา 


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย |
Generated 0.033285 sec.