เนื้อหา : องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต

การเพิ่มผลผลิตในองค์กร

                ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดโลก รวมทั้งสภาวะการแข่งขันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมจำเป็นต้องเร่งพัฒนาในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการตลาด การบริหาร การจัดการ การออกแบบ การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้เพราะถ้าบุคลากรไม่มีคุณภาพ ทุกอย่างก็ไม่มีความหมาย

                การพัฒนาคนในองค์กรหรือหน่วยงาน เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่รอไม่ได้เพราะหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจทุกประเภทนั้นแท้จริงแล้ว ไม่ใช่เครื่องจักรอันทันสมัย หรือแนวนโยบายทางการตลาดที่

ยอดเยี่ยม แต่ก็คือ บุคลากร หรือ คน  ที่เป็นผู้กำหนดทุกอย่างในภาคอุตสาหกรรมว่าจะดำเนินไปในทิศทางไหน อย่างไร และจะประสบความสำเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

                ถ้าเราพัฒนาบุคลากรของเราให้เป็น คนคุณภาพ และมีจิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิตในการปฏิบัติงานได้เร็วเท่าไร เราก็ยิ่งได้เปรียบและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น

 

เราสามารถทำสิ่งต่างๆในวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้

                                การเพิ่มผลผลิต เริ่มต้นด้วยการปลูกจิตสำนึกให้  บุคลากรทุกคนในองค์กร   เกิดความเชื่อในข้อความข้างต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานความเชื่อของการเพิ่มผลผลิต และเป็นความหมายตามแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคมที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาและปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

 

ทำไมต้องเพิ่มผลผลิต?

 • เพราะการเพิ่มผลผลิตคือกลไกสำคัญที่จะสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งในแง่องค์กร และแง่บุคคลให้อยู่รอดในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ซึ่งแม้ว่าเราหยุดอยู่เฉยๆก็เท่ากับเราก้าวถอยหลัง เพราะคู่แข่งขันของเราต่างกำลังก้าวไปข้างหน้า
 • เพราะการเพิ่มผลผลิต คือการลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร และผลกำไรนั้นย่อมเป็นของทุกคน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของกิจการ หรือพนักงาน
 • เพราะการเพิ่มผลผลิต เป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้ประโยชน์สูงสุด  และสูญเสียน้อยที่สุดจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และนับวันจะน้อยลงไปทุกที

 

 

7 องค์ประกอบเพื่อการเพิ่มผลผลิต

 

                หนทางนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตขององค์กร หน่วยงาน และประเทศชาติโดยรวมประกอบด้วยองค์ประกอบที่ดี 7 ประการ ได้แก่

Q C D S M E E   หรือ Quality , Cost , Delivery , Safety , Morale , Environment , Ethics โดยที่การเพิ่มผลผลิตในองค์ประกอบ 3 ตัวแรก คือ

Q C D นั้นเป็นการเพิ่มผลผลิต เพื่อลูกค้า

S M    เป็นการดำเนินการ         เพื่อพนักงาน

E E     คือการเพิ่มผลผลิต           เพื่อสังคม

การเพิ่มผลผลิตทั้งหมด 7 องค์ประกอบนี้จะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตโดยรวมของชาติที่ได้คุณธรรมและยั่งยืน

 

คุณภาพ

 

 


Q: Qulity  หรือคุณภาพ

คือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและบริการ ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการ และสิ่งแวดล้อมโดยรวมในขณะเดียวกัน

                การใส่ใจในคุณภาพ จะช่วยให้

 • ลดต้นทุนในการผลิต  เพราะการใส่ใจในคุณภาพ ทำให้ได้สินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า จึงไม่เกิดข้อบกพร่องอันทำให้ผลผลิตต้องสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
 • สร้างความพอใจให้กับลูกค้า  เมื่อลูกค้าพอใจในคุณภาพสินค้า หรือบริการ ลูกค้าย่อมเลือกซื้อหรือใช้บริการนั้นๆ
 • ส่งมอบได้ตรงตามเวลา หมายความรวมทั้งการส่งมอบภายในและภายนอก เนื่องจากถ้าส่งมอบแต่สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ การส่งมอบให้หน่วยงานถัดไปก็จะไม่ติดขัด และผลที่ตามมาก็คือสามารถส่งงานสู่ภายนอกได้ตามเวลา
 • คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เมื่อคุณภาพสินค้าดี คุณภาพชีวิตของคนทำงานในทุกระบบ ตลอดจนผู้บริโภคปลายทางก็จะดีขึ้น

 

 

 

 

 

ต้นทุน

                        C: Cost หรือ ต้นทุน

                                                ต้นทุนในการผลิตเป็นปัจัยที่มีผลโดยตรงต่อผลตอบแทนในการดำเนินการ หรือ

“กำไร” ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวัง ในทางเดียวกัน หากกิจการได้รับกำไรดี ผลกำไรดังกล่าวก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้ฝแก่ ผู้ประกอบการ  พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมส่วนรวม

                                         ในแนวความคิดของการเพิ่มผลผลิต การควบคุมหรือลดต้นทุนเป็นวิธีการที่สามารถเพิ่มกำไรให้กับองค์กรได้อย่างชัดเจน นอกเหนือจากการเพิ่มราคาขาย ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียเปรียบในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง แต่การลดต้นทุนก็จำเป็นต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการไปพร้อมกันด้วย

            ต้นทุนในการดำเนินงานมีกี่ ประเภท

 1. ต้นทุนวัตถุดิบ  คือค่าวัตถุดิบในการผลิต โดยทั่วไปจะสูงกว่าต้นทุนอื่นๆ  แนวทางการเพิ่มผลผลิตจึงเน้นที่จะลดต้นทุนประเภทนี้เป็นหลัก
 2. ต้นทุนการทำงานของเครื่องจักร  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเครื่องจักร หมายความรวมทั้งขณะที่เครื่องจักรดำเนินการผลิต หรือปิดเครื่องทิ้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักร หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
 3. ต้นทุนแรงงาน  คือค่าใช้จ่ายในด้านการจ้างงานบุคลากรในการดำเนินงาน รวมไปถึงโบนัส และค่าตอบแทนในด้านสวัสดิการอื่นๆด้วย การลดต้นทุนในด้านนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบเพื่อการเพิ่มผลผลิต M : Morale  หรือขวัญและกำลังใจในการทำงานประกอบด้วย เพราะบางครั้งการลดต้นทุนแรงงานโดยที่บุคลากรไม่เข้าใจ อาจมีการต่อต้านจนเกิดผลเสียร้ายแรง

 

การส่งมอบ

 


                        D : Delivery หรือการส่งมอบ

                                         แนวความคิดในการส่งมอบเพื่อการเพิ่มผลผลิตคือให้คำนึงว่าหน่วยงานต่อไปเป็นลูกค้าของเรา เพื่อให้การส่งมอบในทุกขั้นตอนเกิดคุณภาพ ตรงต่อเวลา และเพื่อให้มีการส่งมอบในขั้นสุดท้าย คือสู่ลูกค้าภายนอกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เราสามารถปรับปรุงการส่งมอบได้อย่างไร

 • ต้องเริ่มจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยย่อยที่สุดในการผลิตโดยต้องสร้างทัศนคติให้ทุกคนทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้ดีที่สุด ก่อนส่งมอบให้กับงานต่อไป
 • ต้องมีการวางแผนการผลิตที่ลดการสูญเสียในการส่งมอบแต่ละขั้นตอน คือมีการส่งมอบที่ตรงตามเวลาไม่เร็วหรือช้าเกินไป ต้องคำนึงว่าการส่งมอบที่เร็วเกินไปทำให้เกิดการสูญสียในการจัดเก็บ การขนย้าย การบำรุงรักษาที่ไม่จำเป็น
 • ต้องคำนึงว่าการส่งมอบช้าเกินไปทำให้เกิดการสูญเสียในการรอคอย
 • ต้องคำนึงว่าลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการสินค้าหรือบริการในด้านคุณภาพ และเวลาในการส่งมอบที่ไม่เท่ากับ ถ้าองค์กรใดสามารถทำได้ตรงกับความต้องการขอลูกค้ามากที่สุด ย่อมได้เปรียบสูงสุด

 

ความปลอดภัย

                                         S : Safety หรือความปลอดภัย

                                                เป็นการควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุ  โดยที่หมายรวมถึงการป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น เช่นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันที่เพียงพอต่อบุคลากร

 

ความปลอดภัยในการทำงาน ส่งผลให้

 • ต้นทุนการผลิตลดลง  การป้องกันหรือควบคุมไม่ให้เกิดการสูญเสียจากอุบัติเหตุย่อมทำให้ต้นทุนลดลง เช่น ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรที่เสียหาย
 • ผลผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อองค์กรมีการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม พนักงานย่อมเกิดความมั่นใจในการทำงานซึ่งจะทำให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานส่งผลให้เกิดผลผลิตที่สูงขึ้น
 • กำไรมากขึ้น เมื่อต้นทุนการผลิตลดลง และผลผลิตเพิ่มขึ้น กำไรในด้านการดำเนินงานย่อมสูงขึ้น

 

ขวัญและกำลังใจ

                                 M : Morale หรือขวัญและกำลังใจในการทำงาน

                                                      เป็นสภาพทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลผลิตที่ดีตามมา

                            ในการปฏิบัติงาน บุคลากรแต่ละคนจะต้องใช้ทัศนคติ ( Attitude) ความรู้ ( Knowledge) และทักษะในการปฏิบัติงาน( Skill ) หรือที่เรียกว่า “ AKS”  การปรับปรุงขวัญและกำลังใจในการทำงาน เป็นการพัฒนาในด้านทัศนคติของบุคลากร และเป็นแนวคิดในการเพิ่มผลผลิตด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิต

ขวัญและกำลังใจที่ดีเกิดจากปัจจัยต่างๆมากมาย เช่น

 • นโยบายเป้าหมายขององค์กร
 • ความมั่นคงขององค์กร
 • ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • โอกาสในการศึกษา พัฒนา และฝึกอบรม
 • เงินเดือนผลตอบแทนและ สวัสดิการ
 • ความปลอดภัยในการทำงาน
 • การสื่อสารภายในองค์กร ทั้งจากผู้บริหารสู่พนักงาน และจากพนักงานสู่ผู้บริหาร
 • บรรยากาศ และความสัมพันธ์ภายในองค์กร
 • การมีส่วนร่วมในองค์กร
 • การมีอำนาจในการตัดสินใจในระดับที่เหมาะสมต่อความรับผิดชอบ
 • อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน  และฯลฯ

สิ่งแวดล้อม

E : Environment หรือสิ่งแวดล้อม

การเพิ่มผลผลิตที่ดีต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเช่นเดียวกัน และนับวันกระแสการการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งมีสูงขึ้นเรื่อยๆ

                การดำเนินการเพิ่มผลผลิตในด้านสิ่งแวดล้อม ต้องเริ่มจากความคิดที่ว่า ไม่ว่าองค์กรใด ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งธุรกิจการผลิตและบริการ การดำเนินการผลิตที่สะอาด และมีกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม  นับเป็นการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเพื่อให้เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

เราดำเนินการผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่ออะไร

 • เพื่อลดต้นทุนในระยะยาว  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 • เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า การใส่ใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมช่วยให้องค์กรนั้นๆได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและสังคมโดยรวมว่าเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เอาเปรียบ มีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

จรรยาบรรณ

 

                                   E : Ethic  หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

                                                           คือแนวทางการปฏิบัติงานโดยไม่เอาเปรียบทุกฝ่ายรอบข้างที่เกี่ยวข้อง โดยยึดคุณธรรมเป็นหลักสำคัญ เพื่อจรรโลงสังคมที่ดีและน่าอยู่ให้คงไว้

เราต้องไม่เอาเปรียบผู้อื่น ได้แก่

 • ไม่เอาเปรียบลูกค้า
 • ไม่เอาเปรียบพนักงาน
 • ไม่เอาเปรียบผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของ
 • ไม่เอาเปรียบผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือ Supplier
 • ไม่เอาเปรียบคู่แข่งขัน
 • ไม่เอาเปรียบรัฐ
 • ไม่เอาเปรียบสังคม
 • ไม่เอาเปรียบสิ่งแวดล้อม