แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

รหัสวิชา  3000-0101             วิชา  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

หน่วยที่  1   คาบที่ 1-3          ชื่อหน่วย  ความหมายและความสำคัญของระบบบริหารงานคุณภาพ

 

 


แนวคิด

ระบบบริหารงานคุณภาพ คือ ระบบการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามคาดหวังโดยมาตรฐาน ISO 9000 ได้เสนอ    ข้อกำหนดในระบบบริหารงานคุณภาพ คือ มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ซึ่งเป็นหัวข้อกำหนดที่ครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมทุกประเภท ISO 9001 : 2000 ได้รับการปรับปรุงจาก ISO 9000 : 1994   เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับระบบบริหารงานที่มีเป้าหมายสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า กิจกรรมสำคัญในระบบบริหารงานคุณภาพได้แก่   การบริหารด้วยวงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ มีกิจกรรม 5 ส. เป็นต้น ระบบบริหารงานคุณภาพ ยังมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศและสร้างความมั่นคงแก่บุคลากร องค์กรและประเทศ

 


สาระการเรียนรู้

 1. ความหมายของคุณภาพและมาตรฐาน
 2. ความหมายของระบบบริหารงานคุณภาพ
 3. ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ
 4. กิจกรรมพื้นฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ
 5. ความสำคัญของระบบบริหารงานคุณภาพ

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. บอกความหมายของคุณภาพและมาตรฐานได้
 2. บอกความหมายของระบบบริหารงานคุณภาพได้
 3. บอกความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพได้

4.    อธิบายและจัดกิจกรรมพื้นฐานของระบบบริหารงานคุณภาพได้

5.    อธิบายความสำคัญของระบบบริหารงานคุณภาพได้

6.    มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความมีวินัย  ความรู้รักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. ผู้สอนอธิบายและชี้แจงเกี่ยวกับลักษณะรายวิชาและหลักเกณฑ์การวัดผลประเมินผลควบคู่กับ Course Outline
 2. ผู้สอนอภิปรายให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของการเรียนการบริหารงานคุณภาพ เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 3. ผู้สอนชี้นำให้ผู้เรียนร่วมแสดงความเห็นจากประสบการณ์ตรงจากการดำเนินงานการบริหารงานคุณภาพ
 4. แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ขั้นสอน

5.    ผู้สอนอภิปรายเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ และกิจกรรมพื้นฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ

6.    ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพ

7.    ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยใช้คำถามกระตุ้น ผู้เรียนทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และแบบทดสอบผลการเรียนรู้หน่วยที่ 1

ขั้นสรุปและการประยุกต์

8.    ผู้สอนสรุปความหมายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

9.    ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่เรียนมาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


สื่อการเรียนการสอน

 1. หนังสือเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต (อ. ปิยดา  ดิลกปรีชากุล)
 2. แผ่นใส
 3. สัญลักษณ์และเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ISO

 


การวัดและประเมินผล

วิธีวัดผล

 1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
 2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
 3. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 1
 4. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

เครื่องมือวัดผล

1.    แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข)

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (ภาคผนวก ค)

3.    แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 1

4.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ)

เกณฑ์การประเมินผล

 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง
 2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 50% ขึ้นไป
 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 1 เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้
 4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง

 


บันทึกหลังการสอน

ดูที่ภาคผนวก ฌ และ ญ


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

รหัสวิชา  3000-0101                        วิชา  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

หน่วยที่  2   คาบที่ 4-6          ชื่อหน่วย  หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพ

 

 


แนวคิด

การบริหารงานคุณภาพมีหลักการพื้นฐานสำคัญ 8 หลักการ ได้แก่ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ การบริหารด้วยความเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วมของบุคลากร การดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ การบริหารงานอย่างเป็นระบบ การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง การใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและการสร้างพันธภาพกับตัวแทนจำหน่ายด้วยพื้นฐานของผลประโยชน์ที่เสมอภาคกัน โดยการบริหารคุณภาพทั้งกระบวนการ คือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน และผลลัพธ์สุดท้ายคือความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้ยังให้ความสำคัญกับการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรด้วย

 


สาระการเรียนรู้

1.    หลักการบริหารงานคุณภาพ

2.    กระบวนการบริหารงานคุณภาพ

3.    การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    อธิบายหลักการบริหารงานคุณภาพได้

2.    อธิบายกระบวนการบริหารงานคุณภาพได้

3.    อธิบายกรรมวิธีบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรได้

4.    ยกตัวอย่างองค์กรที่ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพได้

5.    ยกตัวอย่างกระบวนการบริหารงานคุณภาพได้

6.    สร้างแบบจำลองการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรได้

7.    มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความมีวินัย  ความรู้รักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที

 


กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.    ผู้สอนอภิปรายเกี่ยวกับองค์กรที่มีการจัดทำด้านงานคุณภาพโดยทั่วไปหลายรูปแบบ พร้อมยกตัวอย่างองค์กรที่ได้รับ ISO 9000 หรือ 9001 ประกอบ และให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการตอบคำถาม

2.    แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ขั้นสอน

3.    ผู้สอนอภิปรายหลักการบริหารงานคุณภาพ กระบวนการบริหารงานคุณภาพและการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

4.    แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ให้ร่วมอภิปรายหัวข้อ

4.1  หลักการบริหารงานคุณภาพ

4.2  กระบวนการบริหารงานคุณภาพ

4.3  การบริหารงานคุณภาพทั่งทั้งองค์กร

4.4  สร้างแบบจำลองการบริหารงานคุณภาพตามข้อ 4.1 – 4.3

5.    ส่งตัวแทนออกมารายงานผล โดยวิธีการสุ่มเพียง 2 กลุ่ม โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที

6.    ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยใช้คำถามกระตุ้น

ขั้นสรุปและการประยุกต์

7.    ผู้สอนและผู้เรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานคุณภาพ

8.    ผู้เรียนทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หน่วยที่ 2 และแบบทดสอบผลการเรียนรู้

 

สื่อการเรียนการสอน

1.    หนังสือเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต (อ. ปิยดา  ดิลกปรีชากุล)

2.    แผ่นใส

 

การวัดและประเมินผล

วิธีวัดผล

1.    สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2.    สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3.    ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 2

4.    การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือวัดผล

1.    แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข)

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (ภาคผนวก ค)

3.    แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 2

4.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ)

เกณฑ์การประเมินผล

 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง
 2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 50% ขึ้นไป
 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้
 4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง

 


บันทึกหลังการสอน

ดูภาคผนวก ฌ  และ ญ


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

รหัสวิชา  3000-0101                        วิชา  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

หน่วยที่  3   คาบที่ 7-9          ชื่อหน่วย  การดำเนินงานสู่เป้าหมายการบริหารงานคุณภาพ

 

 


แนวคิด

การดำเนินงานสู่เป้าหมายการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย การบริหารทรัพยากร การผลิต หรือการให้บริการ การวัดและตรวจสอบผลการดำเนินงาน กระบวนการทั้ง 3 ด้าน ต้องอาศัยปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ คือ  ข้อมูล ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปสู่กระบวนการดำเนินงานและตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการ    แก้ไขปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้ผลลัพธ์ คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามเป้าหมาย    การบริหารงานคุณภาพ

 


สาระการเรียนรู้

1.    การบริหารทรัพยากร

2.    การผลิตหรือการให้บริการ

3.    การวัด และตรวจสอบผลการดำเนินงาน

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    อธิบายการบริหารทรัพยากรได้

2.    อธิบายการผลิตหรือการให้บริการได้

3.    วัดและตรวจสอบผลการดำเนินงานได้

4.    มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความมีวินัย  ความรู้รักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที

 


กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.    ผู้สอนทบทวนความรู้เดิม โดยผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรที่ผู้เรียนประสบมาเกี่ยวกับ ISO 9000 หรือ 9001 เพื่อเชื่อมโยงสู่ความรู้ใหม่

2.    แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ขั้นสอน

3.    แนะนำรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นแล้วให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมโดยการตอบปัญหาที่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

4.    ผู้สอนอภิปรายความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร การผลิตหรือการให้บริการ การวัดและตรวจสอบผลการดำเนินงานด้วยสื่อแผ่นใสพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

5.    แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน โดยสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถคละกัน ทั้ง    ความสามารถสูง ปานกลาง และต่ำ ให้ทุกกลุ่มร่วมกันศึกษาทบทวนเนื้อหาที่ผู้สอนนำเสนอจนสรุปเป็นข้อความรู้

6.    ทุกกลุ่มทำแบบทดสอบ (Quiz) เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน

7.    ผู้เรียนตรวจคำตอบโดยการแลกเปลี่ยนกันตรวจภายในกลุ่ม แล้วนำคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม

8.    กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับรางวัลพร้อมคำชมเชย

9.    ตัวแทนกลุ่มรวบรวมแบบทดสอบส่งครูผู้สอน

ขั้นสรุปและการประยุกต์

10.   ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาพร้อมทั้งชี้แนะให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

11.   ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หน่วยที่ 3

12.   ทำแบบทดสอบผลการเรียนรู้หน่วยที่ 3

 

สื่อการเรียนการสอน

1.    หนังสือเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต (อ. ปิยดา  ดิลกปรีชากุล)

2.    แผ่นใส

 

การวัดและประเมินผล

วิธีวัดผล

1.    สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2.    สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3.    ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 3

4.    การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือวัดผล

1.    แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข)

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (ภาคผนวก ค)

3.    แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 3

4.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ)

เกณฑ์การประเมินผล

 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง
 2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 50% ขึ้นไป
 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 3 เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้
 4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง

 



ดูภาคผนวก ฌ  และ ญ


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

รหัสวิชา  3000-0101                        วิชา  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

หน่วยที่  4   คาบที่ 10-12       ชื่อหน่วย  ความหมายและความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต

 

 


แนวคิด

การเพิ่มผลผลิต คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่า คุณภาพ ปริมาณ โดยใช้ทรัพยากรในการผลิตน้อยที่สุด การเพิ่มผลผลิตมีความสำคัญต่อบุคคล องค์กรและประเทศ เพราะการเพิ่มผลผลิตทำให้เกิดผลงานคุณภาพ สร้างความมั่นคง และความเชื่อถือ หรือการยอมรับได้ทั้งระดับบุคคล องค์กรและประเทศ

 


สาระการเรียนรู้

1.    ความหมายของการเพิ่มผลผลิต

2.    ความเป็นมาของการเพิ่มผลผลิต

3.    การเพิ่มผลผลิตมีความสำคัญต่อบุคคล องค์กร และประเทศ

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    อธิบายความหมายของการเพิ่มผลผลิตได้

2.    สร้างแนวคิดการเพิ่มผลผลิตของตนเองได้

3.    อธิบายความเป็นมาของการเพิ่มผลผลิตได้

4.    อธิบายความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตในระดับบุคคล องค์กร และประเทศได้

5.    มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความมีวินัย  ความรู้รักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที

 


กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.    ผู้สอนยกตัวอย่างองค์กรที่ดำเนินการสร้างแนวคิดเพิ่มผลผลิต ชี้ให้เห็นถึงการสร้างคุณภาพและการเจริญเติบโตซึ่งพัฒนาขึ้นโดยชี้แนะให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของหลักการบริหาร พร้อมทั้งให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น

2.    แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ขั้นสอน

3.    ผู้สอนให้สาระความหมายของการเพิ่มผลผลิต ความเป็นมาของการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตมีความสำคัญต่อบุคคล องค์กร และประเทศ

4.    ผู้สอนใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น

5.    แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยคละความสามารถ แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มตามลำดับ

6.    ผู้เรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็น พร้อมยกตัวอย่างประกอบตามหัวข้อดังนี้

Ü       ให้ทุกกลุ่มสร้างแนวคิดในการเพิ่มผลผลิต จากสถานการณ์ที่สมมติขึ้นเอง

Ü       ความหมายของการเพิ่มผลผลิตจากสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น

Ü       ความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตจากสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น

7.    ประธานแต่ละกลุ่มออกมาสรุปพร้อมแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน

8.    นำผลงานส่งผู้สอนเพื่อประเมินผล

ขั้นสรุปและการประยุกต์

9.    ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความคิดเห็นความหมายและความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป

10.   ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หน่วยที่ 4

 


สื่อการเรียนการสอน

1.    หนังสือเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต (อ. ปิยดา  ดิลกปรีชากุล)

2.    แผ่นใส

3.    กรณีศึกษาบริษัทเอน ไก ไทย จำกัด

4.    กรณีศึกษาการเพิ่มผลผลิตของบริษัท 7-ELEVEN

 


การวัดและประเมินผล

วิธีวัดผล

1.    สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2.    สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3.    ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 4

4.    การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือวัดผล

1.    แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข)

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (ภาคผนวก ค)

3.    แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 4

4.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ)

 

 

เกณฑ์การประเมินผล

 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง
 2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 50% ขึ้นไป
 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 4 เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้
 4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง

 


บันทึกหลังการสอน

ดูภาคผนวก ฌ  และ ญ

 


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

รหัสวิชา  3000-0101                        วิชา  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

หน่วยที่  5   คาบที่ 13-15       ชื่อหน่วย  หลักการและกระบวนการเพิ่มผลผลิต

 

 


แนวคิด

การเพิ่มผลผลิตมีหลักการพื้นฐาน 2 หลักการ คือ การเพิ่มคุณค่าที่ปัจจัยการผลิตคงที่ และการลดปัจจัยการผลิตที่คุณค่าคงที่ การเพิ่มคุณค่า คือ การเพิ่มราคาหรือเพิ่มความต้องการของลูกค้า การลดปัจจัยการผลิต คือ การลดความสูญเสียและสิ้นเปลืองและใช้ปัจจัยการผลิตให้น้อยลง โดยใช้กระบวนการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตโดยบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารเพื่อการเพิ่มผลผลิต

 


สาระการเรียนรู้

1.    หลักการและกระบวนการเพิ่มผลผลิต

2.    การเพิ่มผลผลิตโดยบุคลากร

3.    การเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยี

4.    การบริหารเพื่อการเพิ่มผลผลิต

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    อธิบายหลักการและกระบวนการเพิ่มผลผลิตได้

2.    วิเคราะห์ตัวอย่างการเพิ่มผลผลิตโดยบุคลากรได้

3.    วิเคราะห์กรณีตัวอย่างการเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยีได้

4.    วิเคราะห์กรณีตัวอย่างการบริหารเพื่อการเพิ่มผลผลิตได้

5.    มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความมีวินัย  ความรู้รักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.    ผู้สอนยกตัวอย่างสายงานการบริหารในองค์กรของสำนักพิมพ์เอมพันธ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พร้อมแสดงความคิดเห็นเพื่อเชื่อมโยงสู่เนื้อหาใหม่

2.    ผู้สอนแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ขั้นสอน

3.    ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เช่น สังเกต วิเคราะห์ สรุปสู่กระบวนการกลุ่ม

4.    ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพิ่มผลผลิตด้วยสื่อแผ่นใส

5.    แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน โดยคละความสามารถ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแสดงความ   คิดเห็น วิเคราะห์ และสรุปดังนี้

กลุ่มที่ 1       หลักการและกระบวนการเพิ่มผลผลิต พร้อมกรณีศึกษา

กลุ่มที่ 2       การเพิ่มผลผลิตโดยบุคลากร            พร้อมกรณีศึกษา

กลุ่มที่ 3       การเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยี         พร้อมกรณีศึกษา

กลุ่มที่ 4       การบริหารเพื่อการเพิ่มผลผลิต         พร้อมกรณีศึกษา

6.    ทุกกลุ่มนำรายละเอียดข้อ 5. รายงานหน้าชั้นเรียน สรุปพร้อมแสดงความคิดเห็นผลงานของกลุ่มตนเอง

7.    นำผลงานส่งผู้สอนเพื่อประเมินผล

ขั้นสรุปและการประยุกต์

8.    ผู้สอนสรุปพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

9.    ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพิ่มผลผลิต โดยใช้คำถามกระตุ้น ผู้เรียนตอบ

10.   ทำแบบทดสอบผลการเรียนรู้หน่วยที่ 5

 

สื่อการเรียนการสอน

1.    หนังสือเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต (อ. ปิยดา  ดิลกปรีชากุล)

2.    แผ่นใส

 

การวัดและประเมินผล

วิธีวัดผล

1.    สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2.    สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3.    ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 5

4.    การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือวัดผล

1.    แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข)

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (ภาคผนวก ค)

3.    แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 5

4.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ)

เกณฑ์การประเมินผล

 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง
 2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 50% ขึ้นไป
 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 5 เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้
 4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง

 


บันทึกหลังการสอน

ดูภาคผนวก ฌ  และ ญ


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

รหัสวิชา  3000-0101                        วิชา  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

หน่วยที่  6   คาบที่ 16-18       ชื่อหน่วย  ระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ

 

 


แนวคิด

                เอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ คือ ระบบเอกสารที่ใช้ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 90001 : 2000 ประกอบด้วยคำแถลงนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ บันทึกและเอกสารอื่นๆ โดยการจัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบเอกสารตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และระบบเอกสารสำคัญขององค์กร ทั้งนี้องค์กรต้องจัดระบบควบคุมเอกสารและบันทึกตามข้อกำหนดอย่างถูกต้องด้วย

 


สาระการเรียนรู้

1.    ความหมายของเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ

2.    การจัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ

3.    การควบคุมเอกสารและการควบคุมบันทึก

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    อธิบายความหมายของเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพได้

2.    อธิบายการจัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพได้

3.    อธิบายการควบคุมเอกสารและการควบคุมบันทึกได้

4.    นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

5.    มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความมีวินัย  ความรู้รักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที

 


กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการนำระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช้ในองค์กรเพื่อนำไปใช้ในด้านการวางแผนการลงทุนและส่วนต่างๆ ขององค์กร เพื่อเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาใหม่

2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงจากการดำเนินธุรกิจที่มีการนำเอาระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช้ในองค์การ

ขั้นสอน

3.    ผู้สอนอภิปรายเกี่ยวกับระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ

4.    ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

5.    แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ศึกษารายละเอียดต่อไปนี้

Ü       ความหมายของเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ

Ü       การจัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ

Ü       การควบคุมเอกสารและการควบคุมบันทึก

Ü       จัดทำกรณีศึกษาสร้างแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวกับการแสดงขั้นตอนการควบคุมเอกสาร

Ü       แบบฟอร์มระบุขั้นตอนการทำงาน

Ü       อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.    จัดทำเป็นรายงานเข้าเล่มและนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งวิจารณ์เสนอแนะเพิ่มเติม

7.    นำผลงานส่งผู้สอนเพื่อประเมินผล

ข้อสรุปและการประยุกต์

8.    ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติมส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้กล่าวถึง

9.    ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และแบบทดสอบผลการเรียนรู้หน่วยที่ 6

 

สื่อการเรียนการสอน

1.    หนังสือเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต (อ. ปิยดา  ดิลกปรีชากุล)

2.    แผ่นใส

3.    กรณีศึกษาโรงงานผลิตเสื้อ NAROW

 

การวัดและประเมินผล

วิธีวัดผล

1.    สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2.    สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3.    ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 6

4.    การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือวัดผล

1.    แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข)

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (ภาคผนวก ค)

3.    แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 6

4.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ)

เกณฑ์การประเมินผล

 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง
 2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 50% ขึ้นไป
 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 6 เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้
 4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง

 

บันทึกหลังการสอน

ดูภาคผนวก ฌ  และ ญ


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

รหัสวิชา  3000-0101                        วิชา  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

หน่วยที่  7   คาบที่ 19-21       ชื่อหน่วย  คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)

 

 


แนวคิด

                คู่มือคุณภาพ เป็นเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางการบริหารงานคุณภาพขององค์กร โดยส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ ขอบข่ายของระบบบริหารงานคุณภาพ     ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารงานคุณภาพภายในองค์กร การจัดทำคู่มือคุณภาพเป็นการจัดทำโดยรูปแบบจำลององค์กร มี 2 รูปแบบ จัดเรียงตามลำดับหัวข้อกำหนดตามระบบ    มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 หรือจัดเรียงตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมในกระบวนการดำเนินงานขององค์กร

 


สาระการเรียนรู้

1.    ความหมายและความสำคัญของคู่มือคุณภาพ

2.    ส่วนประกอบในคู่มือคุณภาพ

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    บอกความหมายของคู่มือคุณภาพได้

2.    อธิบายความสำคัญของคู่มือคุณภาพในระบบบริหารงานคุณภาพได้

3.    บอกส่วนประกอบในคู่มือคุณภาพได้

4.    มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความมีวินัย  ความรู้รักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที

 


กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับความทันสมัยยุคโลกาภิวัตน์ด้านต่างๆ ที่แข่งขันกันในปัจจุบัน แต่สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือต้องคำนึงถึงคุณภาพขององค์กรเป็นหลัก พร้อมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น

ขั้นสอน

2.    ผู้สอนแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และแนะนำรูปแบบการเรียนการสอนแบบการเน้นประสบการณ์ (Experiental Instruction) เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เกิดความเข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรมทั้งของตนเองและของผู้อื่น และเกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ

3.    ผู้สอนอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของคู่มือคุณภาพและส่วนประกอบในคู่มือคุณภาพด้วยสื่อแผ่นใส

4.    ผู้สอนใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมตอบคำถามพร้อมแสดงความคิดเห็น

5.    แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยให้ผู้เรียนจับเพื่อนที่นั่งใกล้กันร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน

6.    ส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับ

Ü       ความหมายและความสำคัญของคู่มือคุณภาพ

Ü       ส่วนประกอบในคู่มือคุณภาพ

7.    นำผลงานส่งครูเพื่อประเมินผล

ขั้นสรุปและการประยุกต์

8.    ผู้สอนสรุปพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

9.    ผู้สอนใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมตอบคำถามพร้อมแสดงความคิดเห็นและชี้แนะการนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

10.   ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หน่วยที่ 7

11.   ทำแบบทดสอบผลการเรียนรู้หน่วยที่ 7

 


สื่อการเรียนการสอน

1.    หนังสือเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต (อ. ปิยดา  ดิลกปรีชากุล)

2.    แผ่นใส

3.    กรณีศึกษาบริษัทใจใสเสื้อสวย จำกัด

 


การวัดและประเมินผล

วิธีวัดผล

1.    สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2.    สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3.    ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 7

4.    การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือวัดผล

1.    แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข)

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (ภาคผนวก ค)

3.    แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 7

4.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ)

เกณฑ์การประเมินผล

 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง
 2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 50% ขึ้นไป
 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 7 เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้
 4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง

 


บันทึกหลังการสอน

ดูภาคผนวก ฌ  และ ญ

 


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

รหัสวิชา  3000-0101                        วิชา  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

หน่วยที่  7   คาบที่ 22-24       ชื่อหน่วย  คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)

 


แนวคิด

                คู่มือคุณภาพ เป็นเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางการบริหารงานคุณภาพขององค์กร โดยส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ ขอบข่ายของระบบบริหารงานคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารงานคุณภาพภายในองค์กร การจัดทำคู่มือคุณภาพเป็นการจัดทำโดยรูปแบบจำลององค์กร มี 2 รูปแบบ จัดเรียงตามลำดับหัวข้อกำหนดตามระบบมาตรฐาน    ISO 9001 : 2000 หรือจัดเรียงตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมในกระบวนการดำเนินงานขององค์กร

 


สาระการเรียนรู้

การจัดทำคู่มือคุณภาพ

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    จัดทำคู่มือคุณภาพได้

2.    นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.    มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความมีวินัย  ความรู้รักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที

 


กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  ผู้สอนและผู้เรียนสนทนาเรื่องคู่มือคุณภาพของสถานประกอบการที่เป็นรูปแบบของธุรกิจต่างๆ ที่ผู้เรียน รู้จักดีมาเป็นตัวอย่างประกอบการเรียนการสอน และใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเชื่อมโยงให้สู่ความรู้ใหม่

ขั้นสอน

2.    ผู้สอนอภิปรายการจัดทำคู่มือคุณภาพโดยใช้สื่อแผ่นใส

3.    แบ่งผู้เรียนออกเป็น  6 กลุ่ม ให้ร่วมอภิปรายเพื่อวิเคราะห์การจัดทำคู่มือคุณภาพดังต่อไปนี้

Ü       สร้างรูปแบบคู่มือคุณภาพตามสถานประกอบการที่กลุ่มกำหนดขึ้นเอง

Ü       รายละเอียดที่ควรประกอบอยู่ในคู่มือคุณภาพประกอบด้วย

1)   บทนำ

2)   ขอบข่ายการขอรับรองมาตรฐาน

3)   นโยบายคุณภาพ

4)   การควบคุมเอกสาร

5)   ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ

6)   เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.    จัดทำรายงานเป็นรูปเล่มและนำข้อมูลสรุปรายงานหน้าชั้นเรียนพร้อมกรณีศึกษาข้างต้น

5.    ผู้สอนวิจารณ์เสนอแนะและให้ผู้เรียนนำผลงานส่งเพื่อประเมินผล

 

ขั้นสรุปและการประยุกต์

6.    ผู้สอนสรุปการจัดทำคู่มือคุณภาพ โดยการตั้งคำถามให้ผู้เรียนตอบ

7.    ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปโดยใช้สื่อแผ่นใสประกอบ และชี้ให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำคู่มือคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ ได้

8.    ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และแบบทดสอบผลการเรียนรู้หน่วยที่ 7

 

สื่อการเรียนการสอน

1.    หนังสือเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต (อ. ปิยดา  ดิลกปรีชากุล)

2.    แผ่นใส

3.    กรณีศึกษาบริษัทใจใสเสื้อสวย จำกัด

 

การวัดและประเมินผล

วิธีวัดผล

1.    สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2.    สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3.    ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 7

4.    การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือวัดผล

1.    แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข)

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (ภาคผนวก ค)

3.    แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 7

4.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ)

เกณฑ์การประเมินผล

 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง
 2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 50% ขึ้นไป
 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 7 เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้
 4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง

 

บันทึกหลังการสอน

ดูภาคผนวก ฌ  และ ญ


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

รหัสวิชา  3000-0101                        วิชา  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

หน่วยที่  8   คาบที่ 25-27       ชื่อหน่วย  การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)

 

 


แนวคิด

                การตรวจประเมินภายใน เป็นการตรวจติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินตามแผนงานมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพหรือไม่ และมีการปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารงานคุณภาพหรือไม่ ทำให้องค์กรได้รับข้อมูลที่ชัดเจนพอให้เกิดการแก้ไข    ข้อบกพร่อง การตรวจประเมินภายในมีเอกสารใช้กับกระบวนการนี้อย่างครบถ้วนทุกประการ ซึ่งจะเป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อการประเมินภายนอกสู่การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

 


สาระการเรียนรู้

1.    ความหมายและความสำคัญของการตรวจประเมินภายใน

2.    หลักการและแนวทางการตรวจประเมินภายใน

3.    เอกสารเพื่อการตรวจประเมินภายใน

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    อธิบายความหมายและความสำคัญของการตรวจประเมินภายในได้

2.    บอกหลักการและแนวทางการตรวจประเมินภายในได้

3.    จัดทำเอกสารเพื่อการตรวจประเมินภายในองค์กรที่จำลองขึ้นได้

4.    มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความมีวินัย  ความรู้รักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที

 


กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  ผู้สอนอภิปรายให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการตรวจประเมินภายในและประสบการณ์ของผู้สอนมาเล่าให้ผู้เรียนฟังพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบเพื่อโยงสู่บทเรียนใหม่

2.  ผู้สอนชี้นำให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียนที่พบเห็น

ขั้นสอน

3.    ผู้สอนแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการเรียนการสอนพร้อมแนะนำรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจในลักษณะของการจับคู่แลกเปลี่ยนความคิดและนำไปสู่กระบวนการกลุ่ม

4.    แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน ออกแบบฟอร์มเอกสารเพื่อการตรวจประเมินภายในองค์กรที่แต่ละกลุ่มสร้างสมมติฐานขึ้นมา ดังนี้ (ขอให้สร้างสมมุติฐานองค์กรเดียวกันทุกกลุ่ม)

 

กลุ่มที่ 1             1.    แบบฟอร์มสถานะของเอกสารและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

2.    บททั่วไปประกอบด้วยความมุ่งหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.    ผังการไหลของระบบการตรวจประเมินภายใน

4.    กิจกรรมของระบบการตรวจประเมินภายใน

กลุ่มที่ 2             5.    แผนการตรวจประเมินประจำปี

6.    ใบรายการสำหรับการตรวจประเมิน

7.    ใบสรุปผลการตรวจประเมิน

กลุ่มที่ 3             8.    ใบแจ้งข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง

9.    ใบคำขอให้ดำเนินการแก้ไขจากผู้ตรวจประเมิน

10.    ใบควบคุม

11.    ตารางสรุปผลการตรวจประเมินโดยรวม

5.    ทุกกลุ่มนำงานที่ได้รับมอบหมายทุกชิ้นออกมารายงานหน้าชั้นเรียน พร้อมวิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกัน

6.    ทุกกลุ่มนำผลงานมารวมเป็นเล่มเดียวกันตามลำดับความสำคัญของเอกสารแล้วนำส่งผู้สอนเพื่อประเมินผล

ขั้นสรุปและการประยุกต์

7.    ผู้สอนสรุปและวิเคราะห์การตรวจประเมินภายในและสุ่มผู้เรียน 1 คนออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง

8.    ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และแบบทดสอบการเรียนรู้หน่วยที่ 8

 


สื่อการเรียนการสอน

1.    หนังสือเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต (อ. ปิยดา  ดิลกปรีชากุล)

2.    แผ่นใส

3.    กรณีศึกษาแบบฟอร์มการตรวจประเมินภายใน

 


การวัดและประเมินผล

วิธีวัดผล

1.    สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2.    สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3.    ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 8

4.    การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือวัดผล

1.    แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข)

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (ภาคผนวก ค)

3.    แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 8

4.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ)

เกณฑ์การประเมินผล

 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง
 2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 50% ขึ้นไป
 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 8 เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้
 4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง

 


บันทึกหลังการสอน

ดูภาคผนวก ฌ  และ ญ

 


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

รหัสวิชา  3000-0101                        วิชา  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

หน่วยที่  9   คาบที่ 28-30       ชื่อหน่วย  มาตรฐาน ISO 9000 : 2000

 

 


แนวคิด

                โครงสร้างอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 : 2000 เป็นโครงสร้างของระบบบริหารงานคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย ISO 9000 หลักการพื้นฐานและคำศัพท์ ISO 9001 ข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ และ ISO 9004 เป็นข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน ข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เป็น   ข้อกำหนดที่รวมเอาข้อกำหนด ISO 9000, 9001, 9003 ของปี ค.ศ. 1994 ที่ครอบคลุมการดำเนินงาน         ทุกประเภทของภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ

 


สาระการเรียนรู้

1.    โครงสร้างอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 : 2000

2.    ข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    อธิบายโครงสร้างอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 : 2000 ได้

2.    อธิบายข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ได้

3.    มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความมีวินัย  ความรู้รักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที

 


กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  ผู้สอนยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 9000 : 2000 ซึ่งผู้เรียนได้ประสบมาเพื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหา

2.  แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ขั้นสอน

3.    ผู้สอนให้สาระเกี่ยวกับความหมายของมาตรฐาน ISO 9000 : 2000 โครงสร้างอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 : 2000 พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

4.    ผู้สอนใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น

5.    ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 : 2000 เพื่อประกอบความรู้ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

6.    ผู้เรียนอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 : 2000 พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้คำถามกระตุ้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวผู้เรียน

7.    สุ่มผู้เรียน 2-3 คนออกมานำเสนอเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9000 : 2000

ขั้นสรุปและการประยุกต์

8.    ผู้สอนสรุปพร้อมสุ่มผู้เรียน 1 คน ให้อภิปรายว่าได้รับประโยชน์อะไรบ้างและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

9.    ทำแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 9

10.   ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หน่วยที่ 9

 


สื่อการเรียนการสอน

1.    หนังสือเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต (อ. ปิยดา  ดิลกปรีชากุล)

2.    แผ่นใส

3.    กรณีศึกษา

 


การวัดและประเมินผล

วิธีวัดผล

1.    สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2.    สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3.    ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 9

4.    การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือวัดผล

1.    แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข)

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (ภาคผนวก ค)

3.    แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 9

4.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ)

เกณฑ์การประเมินผล

 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง
 2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 50% ขึ้นไป
 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 9 เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้
 4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง

 


บันทึกหลังการสอน

ดูภาคผนวก ฌ  และ ญ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

รหัสวิชา  3000-0101             วิชา  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

หน่วยที่  10  คาบที่ 31-33       ชื่อหน่วย  กิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

 


แนวคิด

กิจกรรมกลุ่ม คือ การทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายคุณภาพร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานประกอบด้วยกิจกรรม 7 ส. เป็นกิจกรรมเพื่อความพร้อมและประสิทธิภาพของการทำงาน กิจกรรม QCC เป็นกิจกรรมที่บุคลากรร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาที่ได้พบ เพราะเป็นปัญหาของกลุ่มที่จะนำไปสู่ปัญหาการทำงานหากไม่มีการแก้ไขกิจกรรมข้อเสนอแนะปรับปรุงงานเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบายบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในองค์กร และกิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทวีผลทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร

 


สาระการเรียนรู้

กิจกรรม 7 ส.

กิจกรรม QCC

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จำลองสถานการณ์กิจกรรม 7 ส. ได้

จำลองสถานการณ์กิจกรรม QCC ได้

มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความมีวินัย  ความรู้รักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที

 


กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ผู้สอนยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. ที่ผู้เรียนคุ้นเคย โดยสุ่มผู้เรียน 1 คน ออกมานำเสนอเกี่ยวกับ 5 ส. เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ใหม่

แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ขั้นสอน

3.    ผู้เรียนจัดกลุ่มตามความสมัครใจ 4 กลุ่ม ให้สมาชิกศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1       ศึกษาหาความรู้และกรณีศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม 7 ส.

กลุ่มที่ 2       ศึกษาหาความรู้และกรณีศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม QCC

กลุ่มที่ 3       ศึกษาหาความรู้และกรณีศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน (สัปดาห์ที่ 12)

กลุ่มที่ 4       ศึกษาหาความรู้และกรณีศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทวีผลทุกคนมีส่วนร่วม (สัปดาห์ที่ 12)

4.    ประธานของกลุ่มนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและผู้เรียนคนอื่นๆ วิเคราะห์วิจารณ์เสนอแนะเพิ่มเติม

5.    จัดทำรายงานเป็นรูปเล่มส่งครูผู้สอนเพื่อประเมินผล

ขั้นสรุปและการประยุกต์

6.    ผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันสรุปกิจกรรม 7 ส. และกิจกรรม QCC เพื่อนำไปประยุกต์ใช้

7.    ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หน่วยที่ 10

8.    ทำแบบทดสอบผลการเรียนรู้หน่วยที่ 10

 


สื่อการเรียนการสอน

หนังสือเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต (อ. ปิยดา  ดิลกปรีชากุล)

แผ่นใส

กรณีศึกษา

 


การวัดและประเมินผล

วิธีวัดผล

1.    สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2.    สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3.    ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 10

4.    การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือวัดผล

1.    แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข)

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (ภาคผนวก ค)

3.    แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 10

4.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ)

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง

เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 50% ขึ้นไป

แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 10 เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง

 


บันทึกหลังการสอน

ดูที่ภาคผนวก ฌ และ ญ


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

รหัสวิชา  3000-0101                        วิชา  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

หน่วยที่  10  คาบที่ 34-36       ชื่อหน่วย  กิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

 


แนวคิด

กิจกรรมกลุ่ม คือ การทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายคุณภาพร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานประกอบด้วยกิจกรรม 7 ส. เป็นกิจกรรมเพื่อความพร้อมและประสิทธิภาพของการทำงาน กิจกรรม QCC เป็นกิจกรรมที่บุคลากรร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาที่ได้พบ เพราะเป็นปัญหาของกลุ่มที่จะนำไปสู่ปัญหาการทำงานหากไม่มีการแก้ไขกิจกรรมข้อเสนอแนะปรับปรุงงานเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบายบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในองค์กร และกิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทวีผลทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร

 


สาระการเรียนรู้

3.    กิจกรรมข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน

4.    กิจกรรมบำรุงรักษาแบบทวีผลทุกคนมีส่วนร่วม

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    จำลองสถานการณ์กิจกรรมข้อเสนอแนะปรับปรุงงานได้

2.    จำลองสถานการณ์กิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทวีผลทุกคนมีส่วนร่วมได้

3.    มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความมีวินัย  ความรู้รักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที

 


กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.    ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมจากคาบที่ผ่านมาโดยการตั้งคำถามให้ผู้เรียนตอบเกี่ยวกับเทคนิคการจัด     กิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน

2.    แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ขั้นสอน

3.    ผู้สอนแนะนำวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ (Experiental Instruction) ประเภทการการสร้างบทบาทสมมติ (Role Playing) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เกิดความเข้าใจในความรู้สึกและพฤติกรรมทั้งของตนเองและของผู้อื่น โดยผู้เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตน

4.    ผู้สอนอภิปรายเนื้อหากิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

5.    ตัวแทนของกลุ่มนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน

6.    เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น

ขั้นสรุปและการประยุกต์

6.    ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการแสดงบทบาทสมมติของแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

7.    ทำแบบทดสอบผลการเรียนรู้หน่วยที่ 11

 


สื่อการเรียนการสอน

1.    หนังสือเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต (อ. ปิยดา  ดิลกปรีชากุล)

2.    แผ่นใส

3.    กรณีศึกษา

 


การวัดและประเมินผล

วิธีวัดผล

1.    สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2.    สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3.    ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 10

4.    การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือวัดผล

1.    แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข)

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (ภาคผนวก ค)

3.    แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 10

4.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ)

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง

เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 50% ขึ้นไป

แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 10 เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง

 


บันทึกหลังการสอน

ดูภาคผนวก ฌ  และ ญ


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

รหัสวิชา  3000-0101                        วิชา  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

หน่วยที่  11  คาบที่ 37-39       ชื่อหน่วย  กิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

 

 


แนวคิด

กิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานที่ประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้พนักงานมีความสำนึกและพยายามแก้ไขพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน ทำให้เกิดการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยและการบันทึกรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ ทำให้หน่วยงานและองค์กรมีข้อมูลที่ถูกต้องในการปรับปรุงและแก้ไขการทำงานให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อการทำงานมีความปลอดภัยย่อมทำให้บุคคลและองค์กรมีความมั่นคง

 


สาระการเรียนรู้

1.    ความหมายและความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน

2.    กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

3.    การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

4.    การบันทึกรายงาน และการสอบสวนอุบัติเหตุ

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    อธิบายความหมายและความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานได้

2.    จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานได้

3.    จัดกิจกรรมวิเคราะห์งาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานได้

4.    บันทึกรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุจากสถานการณ์จำลองได้

5.    มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความมีวินัย  ความรู้รักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที

 


กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.    ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นตามแนวความคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและผู้สอนได้เล่าถึงประสบการณ์ของความปลอดภัยให้ผู้เรียนฟัง

2.    แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ขั้นสอน

3.    ผู้สอนแนะนำรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

4.    ผู้สอนอภิปรายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 3-5 คน ปฏิบัติดังนี้

กลุ่มที่ 1       ศึกษาหาความรู้และกรณีศึกษากิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

กลุ่มที่ 2       ศึกษาหาความรู้และกรณีศึกษากิจกรรมวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

กลุ่มที่ 3       ศึกษาหาความรู้และกรณีศึกษากิจกรรมบันทึกรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ

กลุ่มที่ 4       สรุปกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

5.    รวบรวมผลงานส่งครูผู้สอนเพื่อประเมินผล

ขั้นสรุปและการประยุกต์

6.    ผู้สอนซักถามเป็นการสรุปและกระตุ้นให้ผู้เรียน 2-3 ช่วยสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนในวันนี้ว่าได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

7.    ทำแบบทดสอบผลการเรียนรู้หน่วยที่ 11

 


สื่อการเรียนการสอน

1.    หนังสือเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต (อ. ปิยดา  ดิลกปรีชากุล)

2.    แผ่นใส

3.    กรณีศึกษา

 


การวัดและประเมินผล

วิธีวัดผล

1.    สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2.    สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3.    ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 11

4.    การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือวัดผล

1.    แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข)

2.    แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (ภาคผนวก ค)

3.    แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 11

4.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ)

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง

เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 50% ขึ้นไป

แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 11 เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง

 


บันทึกหลังการสอน

ดูภาคผนวก ฌ  และ ญ

 


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

 (สัปดาห์ที่ 14)

รหัสวิชา  3000-0101             วิชา  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

หน่วยที่  12  คาบที่ 40-42       ชื่อหน่วย  กิจกรรมการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

 


แนวคิด

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ต้องพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ ความสามารถและทักษะการทำงาน (Competency) ซึ่งประกอบด้วยทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) และทัศนคติ (Attitude) พัฒนาร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา ซึ่งมีความสัมพันธ์กันและมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน การพัฒนาด้านความคิด คือ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดประยุกต์ใช้ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ และยังช่วยให้การแก้ปัญหาและการปรับปรุงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาทักษะทางสังคม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น และการทำงานร่วมกับผู้อื่นดียิ่งขึ้น

 


สาระการเรียนรู้

1.    การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการทำงาน (Competency)

การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา (EQ and IQ)

3.    การพัฒนาด้านความคิด

4.    การพัฒนาทักษะทางสังคม

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    อธิบายการพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการทำงานได้

2.    พัฒนาตนเองตามกิจกรรมที่มอบหมายได้

3.    อธิบายการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาได้

ประเมินประสิทธิภาพการทำงานจากกิจกรรม บูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

5.    อธิบายการพัฒนาด้านความคิดได้

6.  อธิบายการพั