hmk Article


วัตถุประสงค์
รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

วัตถุประสงค์การวิจัย

        1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
        2. เพื่อพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชุมบ้านห้วยมะเกลี้ยง  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
        3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
        4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
        5. เพื่อการนำรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไปใช้


1.jpg

2.jpg

3.jpg

5.jpgสมมุติฐานการวิจัย
              ก่อนและหลังการใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


hmk
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.542828 sec.