บทบาทของ 3G กับการศึกษา โดย คุณสัมฤทธิ์

ความเป็นมาและความสำคัญ
        ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เนต หรือเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ อันเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลต่างๆ มากมาย  ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กำลังนำเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง 3G มา 'ต่อยอด' ไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ Tele-education หรือการศึกษาทางไกล  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางไกล โดยผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
           เทคโนโลยี 3G ที่ว่านี้  สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการศึกษาทางไกล เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทั้งเป็นการเอื้อประโยชน์ในการศึกษาต่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการศึกษาของชาติให้มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนโดยไม่จำกัดวิธีการ สถานที่ ตลอดจนช่วงเวลาในการเข้าถึงการเรียนการสอนอีกด้วย
           เพื่อการให้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเป็นไปได้  และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่สมดุลกันหลายๆ ด้าน ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ระบบโครงข่าย วัสดุอุปกรณ์ทั้งต้นทางและปลายทาง การประสานงานระหว่างหน่วยงาน เรื่อยไปจนถึงบุคลากรและเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะสมกับการศึกษาในระบบทางไกลที่สอดคล้องกับสภาวะของประเทศ  จึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3G ทั้งด้านดีและด้านเสีย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษา


ความหมายของเทคโนโลยี 3G
            3G หรือ Third Generation เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 อุปกรณ์การสื่อสารยุคที่ 3 นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสาน การนำเสนอข้อมูลและเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman, กล้องถ่ายรูป และ อินเทอร์เน็ต
         3G เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องจากยุคที่ 2 และ 2.5 ซึ่งเป็นยุคที่มีการให้บริการระบบเสียง และการส่งข้อมูลในขั้นต้น  ทั้งยังมีข้อจำกัดอยู่มาก  การพัฒนาของ 3G ทำให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดีย และส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น
         ลักษณะการทำงานของ 3G เมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยี 2G กับ 3G แล้ว 3G มีช่องสัญญาณความถี่ และความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่า ทำให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลแอพพลิเคชั่น รวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้น พร้อมทั้งสามารถใช้บริการมัลติมีเดียได้เต็มที่ และสมบูรณ์แบบขึ้น เช่น บริการส่งแฟกซ์, โทรศัพท์ต่างประเทศ, รับ-ส่งข้อความที่มีขนาดใหญ่, ประชุมทางไกลผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสาร, ดาวน์โหลดเพลง, ชมภาพยนตร์แบบสั้นๆ
        จะเห็นว่า 3G ช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวกสบาย  และคล่องตัวขึ้น โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่เปรียบเสมือน คอมพิวเตอร์แบบพกพา,วิทยุส่วนตัว และแม้แต่กล้องถ่ายรูป ผู้ใช้สามารถเช็คข้อมูลในaccount ส่วนตัว เพื่อใช้บริการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ตรวจสอบค่าใช้บริการ, แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและ ใช้บริการข้อมูลต่างๆ เช่น ข่าวเกาะติดสถานการณ์,ข่าวบันเทิง,ข้อมูลด้านการเงิน,ข้อมูลการท่องเที่ยว และตารางนัดหมายส่วนตัว เป็นต้น

คุณสมบัติหลักของ 3G คือ
 
            เทคโนโลยี 3G ช่วยทำให้การ Online ทุกที่ทุกเวลาด้วยระดับคุณภาพบริการ Hi-speed เป็นไปได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น ด้วยคุณสมบัติหลัก ดังนี้
            1. มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่าย 3G ตลอดเวลาที่เปิดเครื่องโทรศัพท์ (Always On)
           2. การคิดค่าบริการจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายเท่านั้น  แตกต่างกับระบบทั่วไปที่จะเสียค่าบริการตั้งแต่ Login เข้าในระบบเครือข่าย
            3. อุปกรณ์สื่อสารไร้สายมีรูปแบบอื่นๆ Plamtop, PDA, Laptop และ PC
            4. รับส่งข้อมูลในความเร็วสูงรวดเร็ว ทำให้สามารถแสดงภาพกราฟฟิก แสดงแผนที่ตั้ง เป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟ ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด

ประโยชน์ของเทคโนโลยี 3G (ข้อดี)
        เทคโนโลยี 3G สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายสร้าง่ความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งความรู้ รวมทั้งประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่างๆ เช่น ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เพราะใช้สื่ออิเล็คทรอนิคแทนกระดาษ สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างความใกล้ชิดระหว่างบุคคลมากขึ้น โดยเฉพาะครอบครัวด้วยการสนทนาแบบเห็นหน้า ทั้งยังได้ลดภาวะโลกร้อน ลดการเดินทางโดยไม่จำเป็นทำให้กระบวนการต่างๆ เร็วขึ้น  ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี 3G สรุปโดยย่อๆ คือ
        1. เกิดความสะดวกสบาย

        2. ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
        3. สร้างความบันเทิง

โทษของเทคโนโลยี 3G (ข้อเสีย)
        เทคโนโลยี 3G เป็นเครือข่ายที่ใหญ่มาก มีบุคคลทุกเพศทุกวัยแทบทุกอาชีพที่ใช้งาน ข้อมูลที่สามารถใช้ได้กับบุคคลวัยหนึ่ง อาจไม่เหมาะสมกับบุคคลอีกวัยหนึ่ง โดยเฉพาะเด็กเยาวชน ภัยที่เกิดจากการติดต่อกับคนแปลกหน้า ซึ่งมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือต้องการข้อมูลส่วนตัวของเรา ผลเสียหรือโทษของ 3G  สรุปได้ย่อๆ คือ
        1. ทำให้เกิดปัญหาติดเกมส์
        2. ทำให้เกิดปัญหาติดโทรศัพท์
        3. ทำให้สื่อลามกอนาจาร การพนัน เข้าถึงผู้ใช้ได้ง่าย
        4. เป็นช่องทางของมิจฉาชีพ ล่อลวง ลักพาตัวจากการ chat
        5. ทำให้เกิดการใช้ภาษาผิดๆ ได้จากการเล่นพูดคุยผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์
บทบาทเทคโนโลยี 3G ต่อการศึกษา
        เทคโนโลยี 3G มีบทบาทอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหลายประการ ดังเห็นได้ชัด คือ การเรียนการสอนผ่าน video conference ประหยัดการเดินทางค่าอาหารนอกบ้าน  การเรียนรู้ผ่าน video clip ลดค่าใช้จ่าย การเรียนเพิ่มการเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างเท่าเทียม การเรียนรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้กลาง ผ่านเว็บไซต์ และอื่นๆ อีกมากมายแล้วแต่จะประยุกต์ใช้
สรุป
      จากการศึกษาถึงที่มาและความสำคัญต่างๆ ของเทคโนโลยี 3G ทำให้ทราบถึงบทบาทของเทคโนโลยี 3G ในหลายมุมมองซึ่งที่มีทั้งคุณประโยชน์และโทษต่อผู้บริโภค  อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทุกอย่างล้วนสร้างขึ้นมาเพื่อหวังจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทั้งนั้น แต่จะเกิดประโยชน์มากหรือโทษมากก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้นั่นเอง  ซึ่งบางคนก็นำมาใช้ได้เกิดประโยชน์ บางคนก็ใช้อย่างผิดรูปแบบ เช่น เป็นสื่อลามก อนาจาร ก็ทำให้เกิดผลเสียได้
 
        ดังนั้น ควรจะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อไม่ทำลายทรัพยากรบุคคลของชาติ และเพื่อไม่ล้าหลังด้านเทคโนโลยี เราควรผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีกับการศึกษาพร้อมทั้งความเป็นไทยให้ลงตัวเพื่อก้าวสู่โลกอนาคตแบบอารยชน

ที่มา:http://watmountain.blogspot.com/2011/08/3g.html

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


trsai

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ