The Virtual Classroom

ห้องเรียนเสมือน (The Virtual Classroom)เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการสื่อสาร
      แบบเป็นกลุ่มและทำงานบนพื้นฐานที่ว่างเปล่า (Spaces) และสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งถูกสร้างขึ้นแบบเสมือนจริงด้วย
      ซอฟแวร์(Software) การสื่อสารดังกล่าวมีโครงสร้างที่เสมือนสภาพแวดล้อมจริง เสมือนกระบวนการจริงที่ปฏิบัติอยู่ในห้อง
      เรียนปกติ นอกจากนั้นยังมีสิ่งสนับสนุนอื่นๆ ที่จะช่วยให้การมีปฎิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) ที่บางโอกาสอาจ
      จะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากนั้น สามารถกระทำได้เสมือนบรรยากาศการพบกันจริงๆ กระบวนการทั้งหมดดังที่กล่าวมา
      นี้ มิใช่เป็นการเดินทางไปที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่จะเป็นการเข้าถึงด้วยการพิมพ์การอ่านข้อความหรือข้อมูลผ่านทาง
      คอมพิวเตอร์ ที่มีซอฟแวร์เพื่อควบคุมการสร้างบรรยากาศแบบห้องเรียนเสมือน (The Virtual Classroom Software)
      การมีส่วนร่วมจะเป็นแบบภาวะต่างเวลา (asynchronous) ซึ่งทำให้มีผู้เรียนในระบบห้องเรียนเสมือนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปศึกษา
      ได้จากทุกที่ทุกเวลา
สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงอย่างมากก็คือ ห้องเรียนเสมือนนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะต้องสามารถสนับสนุนกิจกรรม
      ภารกิจ การติดต่อสื่อสารตลอดจนการจัดทำในลักษณะต่างๆ ที่ปฏิบัติกันในชั้นเรียนปกติได้ทั้งหมด หรือ สามารถช่วยสร้าง
      สภาพแวดล้อมได้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ เช่น ควรจะต้องมีพื้นที่ที่จะใช้สำหรับให้ 'ผู้สอน' กับ 'ผู้เรียน' ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน
      อาจจะเป็นลักษณะของการอภิปรายกลุ่มหรือเป็นการพูดคุยเป็นการส่วนตัว คล้ายๆกับการมี 'Office Hours' ของผู้สอน
      สำหรับให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เรียนได้ นอกจากนั้นยังจะต้องมีระบบการบริหารการบันทึกผลการเรียน ผลการปฏิบัติการ และมีระบบ
      ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พบเพื่อนทำกิจกรรมร่วมกันหรือเป็นงานมอบหมาย ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มยังต้องมีสถานที่ที่เสมือน
      เป็น 'กระดานดำ' ที่ใช้สำหรับเขียนแผนภาพหรือสมการต่างๆสำหรับเป็นตุ๊กตาประกอบการสัมนาร่วมกัน เหมือนกับการสัมนาใน
      ห้องเรียนปกติ โดยที่ 'กระดานดำ' นั้นก็เสมือนกระดานดำจริงๆ ที่ผู้มีส่วนร่วมในการสัมนาสามารถที่จะเข้าไปลบหรือเพิ่มเติม
      ข้อความได้
สิ่งที่มีความแตกต่างอย่างหนึ่งของการเรียนภายใต้สภาพแวดล้อมทั้งแบบห้องเรียนเสมือนและห้องเรียนปกติ คือ
      ห้องเรียนปกติ (Traditional Classroom) ปฏิสัมพันธ์ส่วนมากจะเป็นการพูด และการฟัง และอาจจะมีบางส่วนที่เป็น
      การเขียนและการอ่านจากกระดานดำ หรือจากข้อเขียนส่วนห้องเรียนเสมือน ปฏิสัมพันธ์เกือบทั้งหมดจะเป็น การพิมพ์และการอ่านจาก
      หน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะรวมถึงการใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ เช่น ตำรา รวมไปถึง การพบปะ ประชุมร่วมกัน หรือการติดต่อพูดคุยกันทาง
      โทรศัพท์ หรือการใช้วิดีทัศน์ ซึ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบสิ่อประสม จะถูกนำมาผนวกเข้ากับระบบห้องเรียนเสมือน อันจะทำให้
      การเรียนการสอนด้วยห้องเรียนเสมือนมีศักยภาพทัดเทียม หรือดีกว่าห้องเรียนปกติ
เนื่องจากห้องเรียนเสมือน เป็นการใช้ระบบการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Mediated Communication
      (CMC) System) เป็นสื่อกลางมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน และผู้เรียนโดยพื้นฐานทั่วไปจะเป็นการสื่อสารแบบภาวะต่างเวลา
      (Asynchronous) โดยระบบคอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลที่สื่อสารไว้สำหรับผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในห้องเรียนเสมือนแต่ละคนนั้น หมาย
      ความว่า สมาชิกแต่ละคนของชั้นเรียนไม่จำเป็นต้องมาอยู่ในเวลาเดียวกัน หรือสถานที่เดียวกันแต่ทุกคนอาจจะพบกันได้โดยบังเอิญ
      หรือโดยการนัดหมาย หรือโดยการกำหนดตาราง ในประเด็นนี้จึงทำให้ผู้เรียนสามารถมีทั้งอิสระ ทั้งในเชิงสถานที่และเวลาเรียน แต่
      ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกสถานที่เรียนได้ เวลาใดก็ได้ตามความสะดวกของแต่ละคน
จากจังหวะเวลาของการมีปฏิสัมพันธ์ ที่จะต้องใช้เวลามากขึ้นดูเหมือนว่าการใช้การมีปฏิสัมพันธ์แบบภาวะต่างเวลา
      จะเป็นจุดอ่อนที่ไม่ทันใจ แต่ถ้าพิจารณาในประเด็นที่ว่าการที่สามารถเลือกเวลาตอบสนองกลับได้นั้นเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เกิด
      สภาพแวดล้อมในลักษณะการเรียนการสอนแบบร่วมมือกัน เพราะผู้เรียนแต่ละคนสามารถมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนกันได้ด้วยเวลา
      และสถานที่ที่ไม่ผูกมัดจนเกินไป ช่วยกันได้ตามความก้าวของแต่ละคนอันเป็นสิ่งที่มีความสะดวกสบายสำหรับผู้เรียนแต่ละคน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


trsai

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ