โครงการสอน พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ2000 1601

กำหนดการสอน (Course Syllabus)

รหัสวิชา : 20001601          ชื่อวิชา :พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ         จำนวน :    1    หน่วยกิต    2    ชั่วโมง

หลักสูตรการศึกษา (Course status) :                                    ความรู้พื้นฐาน (Pre-requisite) :                          

ภาคเรียนที่(Semester) : 2/2558                    

ชื่อผู้สอน (Instructor) นายชญัปติ์ชุมมัธยา             ที่ทำงาน (Office):  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

โทรศัพท์ (Phone) : 086 9153536                                   อีเมล์ (E-Mail):neawer@hotmail.co.th

หนังสือเรียน (Text Book) :

แหล่งคว้าเพิ่มเติม (Reference) :   ห้องสมุด ,Interne ,แหล่งความรู้อื่น ๆ

 

2000 1601                                           พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

( Physical  Education  for  Health  Development )

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1. เข้าใจหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ
 2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ  หลักการออกกำลังกายและหลักการดูและเล่นกีฬาไทย/ กีฬาสากล
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยความมีวินัย  มีน้ำใจนักกีฬา  ความสามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท

มาตรฐานรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  หลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ  หลักการออกกำลังกายและหลักการดูและเล่นกีฬา
 2. บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
 3. ออกกำลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ
 4. ดูและเล่นกีฬาไทย/ สากล ตามกฎ กติกา  มารยาท(บาสเกตบอล)
 5. ใช้ค่าดรรชนีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ
 6. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา

คำอธิบายรายวิชา

              ปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การหาค่าดรรชนีมวลกาย  หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬาไทย/ กีฬาสากล  มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา  เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและการเล่นกีฬา  เลือกและปฏิบัติการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม  มีความสุขภายใต้หลักความพอเพียง  พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมรรถนะ (Competency)              

 

ความรู้      นักเรียนมีความรู้อธิบาย/บอก

-          กีฬาบาสเกตบอล,อันตรายและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

-          กฎ กติกามารยาทและการปฏิบัติการแข่งขันกีฬากีฬาไทย,กีฬาสากล

-          การเลือกประเภทกิจกรรมพลศึกษาหรือกีฬาให้เหมาะสมกับตนเอง

-          หลักการและรูปแบบการออกกำลังกาย

-          การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการหาค่าดรรชนีมวลกาย

-          สมรรถภาพทางกาย,การออกกำลังกาย,การเลือกกีฬา

 

ทักษะ

-          แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  หลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ  หลักการออกกำลังกายและหลักการดูและเล่นกีฬา

-          บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

-          ออกกำลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ

-          ดูและเล่นกีฬาไทย/ สากล ตามกฎ กติกา  มารยาท

-          ใช้ค่าดรรชนีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ

-          ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา

 

คุณธรรม

1. คุณธรรม

            2. ระเบียบวินัย

            3. ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด (KPI: Key Performance Indicator)            

1. ผู้เรียนนำความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาการจากการดำเนินชีวิต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. สามารถตัดสินใจ และประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง ตามสถานการณ์

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

 1. ประเมินผลระหว่างภาคและปลายภาค
 2. นำเข้าสู่บทเรียน โดยการเชื่อมโยงความรู้เดิม มาสู่ความรู้ใหม่
 3. ใช้วิธีสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลาย เช่น การวางแผน

ระดมสมอง อภิปราย สาธิต แบ่งกลุ่มหรือฐาน แสดงบทบาทสมมติ วิธีทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติจริง เป็นต้น

 1. สรุปเนื้อหาร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
 2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหน่วย
 3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน เมื่อเรียนจบหลักสูตร
 4. ประเมินพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม ในทุกหน่วยการเรียน โดยให้ผู้เรียนและ

ผู้สอนประเมินร่วมกัน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 2. รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 3. อุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร้อ กรวยยาง และนกหวีด เป็นต้น
 4. นาฬิกาจับเวลา (stop watch)
 5. เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูง
 6. เทปวัดระยะทางยาวประมาณ 60 นิ้ว หรือสายวัด
 7. ไม้บรรทัดที่มีการแบ่งระยะเป็นเซนติเมตร
 8. เทปวัดระยะทาง หรือไม้บรรทัดยาวไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว
 9. ม้ายาว หรือ กล่องก้าวขึ้น - ลง หรือบันไดสูงขนาด 12 นิ้ว เครื่องตั้งจังหวะ หรืออาจใช้เทปบันทึกจังหวะแทนนาฬิกาจับเวลาก็ได้
 10. ใบบันทึกสมรรถภาพทางกาย
 11. กล่องเครื่องมือสำหรับวัดความอ่อนตัว ขนาดยาว 12 นิ้ว กว้าง 12 นิ้ว สูง 12 นิ้ว มีตัวเลขกำกับทุกระยะห่าง 1 เซนติเมตร
 12. ลู่วิ่งหรือสนามพื้นเรียบสนามขนาด 440 หลา หรือ 400 เมตร หรือเป็นระยะทางตรง
 13. ป้ายบอกจำนวนรอบ
 14. เบาะหนา  2  นิ้ว ขนาด  1.00 x 2.00 เมตร
 15. ป้ายผ้าติดหน้าอกมีหมายเลข 1-30 จำนวน 2 ชุด
 16. เสื้อเอี๊ยมติดหมายเลข 1-15 จำนวน 3 ชุด
 17. งานมอบหมายโครงงาน และใบงาน
 18. เอกสารประกอบการสอน เช่น ใบความรู้ แบบบันทึกผลงาน แนวคิดที่ควรได้ และแบบฝึกหัด

ท้ายหน่วย  เป็นต้น

 1. หนังสือแบบเรียน วิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ(2000 – 1001) เรียบเรียงโดย

รศ.เจษฏาเจียระนัย  สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ ปี พ.ศ. 2556 (151หน้า)

 1. หนังสือพิมพ์รายวัน
 2. วิทยุและโทรทัศน์
 3. ห้องสมุดทั่วไป
 4. การกีฬาแห่งประเทศไทย
 5. สมาคมกีฬาต่าง ๆ
 6. ศูนย์กีฬาประจำจังหวัด และอำเภอ
 7. สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 8. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

การวัดผลและประเมินผล

                1. อัตราส่วนของคะแนน                                                  80: 20    คะแนน

                2. คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน                                     80                           คะแนน                

                3. คะแนนสอบปลายภาค                                                  20                           คะแนน                

                4. คะแนนเต็ม                                                                     100                         คะแนน

 

 

 

 

 

 

 

                3. ประเมินผลตามสภาพจริง           

 

เกณฑ์การประเมินผล (Assessment)

ระดับคะแนน

ระดับผลการเรียน

ความหมาย

 

ระดับคะแนน

ระดับผลการเรียน

ความหมาย

80 - 100

4.0

การเรียนดีเยี่ยม

 

60 - 64

2.0

 การเรียนพอใช้

75 - 79

3.5

  การเรียนดีมาก

 

55 - 59

1.5

 การเรียนอ่อน

70 - 74

3.0

  การเรียนดี

 

50 - 54

1.0

 การเรียนอ่อนมาก

65 - 69

2.5

  การเรียนดี         พอใช้

 

0 - 49

0

 การเรียนขั้นต่ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดกำหนดการสอน ชื่อวิชา :การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข      18   ครั้ง   36   ชั่วโมง

 

สัปดาห์

หัวข้อ

กิจกรรมและกระบวนการสอน

สื่อการสอน

การประเมินผล

สมรรถนะของผู้เรียน

1-2

สมรรถภาพทางกาย,การออกกำลังกาย,การเลือกกีฬา

-นำเข้าสู่บทเรียน

-ใช้วิธีสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลาย เช่น การวางแผน

เครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพ

หนังสื่อเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ

ประเมินตามสภาพจริง

นักเรียนมีความรู้อธิบาย/บอก

-หลักการและรูปแบบการออกกำลังกาย

-การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการหาค่าดรรชนีมวลกาย

-สมรรถภาพทางกาย,การออกกำลังกาย,การเลือกกีฬา

3-4

การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการหาค่าดรรชนีมวลกาย

 

-นำเข้าสู่บทเรียนโดยการให้ความหมายและความสำคัญของค่าดัชนีมวลกาย

-แบ่งกลุ่มตามจำนวนฐานทดสอบสมรรถภาพทางกาย

-ให้นักเรียนเวียน

เครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพ

หนังสื่อเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ

-ประเมินตามสภาพจริง

-คะแนนตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ

สามารถปฏิบัติการ

-การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการหาค่าดรรชนีมวลกาย

-สมรรถภาพทางกาย,การออกกำลังกาย,การเลือกกีฬา

5-6

หลักการและรูปแบบการออกกำลังกาย

 

-นำเข้าสู่บทเรียนโดยการอธิบายการให้ความหมายเกี่ยวกับการออกกำลัง

-สาธิตวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ

 

 

หนังสื่อการออกกำลังกาย

-ประเมินตามสภาพจริง

 

สามารถปฏิบัติการ

-สมรรถภาพทางกาย,การออกกำลังกาย,การเลือกกีฬา

7-8

การเลือกประเภทกิจกรรมพลศึกษาหรือกีฬาให้เหมาะสมกับตนเอง

 

-นำเข้าสู่บทเรียนทบทวนความรู้เดิม

-ให้นักเรียนเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเอง

หนังสื่อการออกกำลังกาย

-ประเมินตามสภาพจริง

 

สามารถปฏิบัติการ

-ออกกำลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ

9 -18

กีฬาไทย,กีฬาสากล

- การเลี้ยงลูกอยู่กับที่

- การเลี้ยงลูกเคลื่อนที่

- การการเลี้ยงลูกซิกแซ๊ก

- การส่งลูกอยู่กับที่ 5 ท่า

- การการเลี้ยงลูกเคลื่อนที่

- การโยนห่วงอยู่กับที่

- การโยนห่วงแบบเคลื่อนที่

- กติกาการแข่งขัน

- การแข่งขันกีฬา(บาสเกตบอล)

-นำเข้าสู่บทเรียนโดยกล่าวถึงประวัติกีฬาบาสเกตบอลและความนิยมในการเล่นกีฬา

บาสเกตบอลอธิบายสาธิตและให้ปฏิบัติตามแบบฝึก

- การเลี้ยงลูกอยู่กับที่

- การเลี้ยงลูกเคลื่อนที่

- การการเลี้ยงลูกซิกแซ๊ก

- การส่งลูกอยู่กับที่ 5 ท่า

- การการเลี้ยงลูกเคลื่อนที่

- การโยนห่วงอยู่กับที่

- การโยนห่วงแบบเคลื่อนที่

- กติกาการแข่งขัน

- การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

 

-หนังสือกีฬาแบตมินตัน

-ประเมินตามสภาพจริง

 

อธิบายและปฏิบัติการ

- การเลี้ยงลูกอยู่กับที่

- การเลี้ยงลูกเคลื่อนที่

- การการเลี้ยงลูกซิกแซ๊ก

- การส่งลูกอยู่กับที่ 5 ท่า

- การการเลี้ยงลูกเคลื่อนที่

- การโยนห่วงอยู่กับที่

- การโยนห่วงแบบเคลื่อนที่

- กติกาการแข่งขัน

- การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

รายละเอียดกำหนดการสอน

1. ครูจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง

2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กับบุคคลและแหล่งความรู้ที่หลากหลาย

3. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวน การทำงานให้สำเร็จ

4. การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


chayab

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ