แผนการสอน พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

 

 

 

 


แผนการจัดการเรียนรู้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

รหัสวิชา 3000 -1601

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

จัดทำโดย

นายชญัปติ์   ชุมมัธยา

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

แผนการจัดการเรียนรู้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

วิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

รหัสวิชา 3000-1601

 

 

 

 

คำนำ

แผนการสอนวิชา  “การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม”  รหัสวิชา 300-1601  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  พุทธศักราช  2557  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 9 บท  ประกอบด้วย  พลศึกษาและสุขศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การสร้างสัมพันธภาพ กระบวนการทางประชาสังคมกับเพศศึกษาแบบรอบด้าน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ สารพิษ อุบัติภัย การส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน

            สำหรับแผนการสอนรายวิชานี้ ผู้จัดทำได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจและเวลาในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

            ท้ายที่สุดนี้  ผู้จัดทำขอขอบคุณผู้ที่สร้างแหล่งความรู้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แผนการสอนวิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย  และหากผู้ใช้พบข้อบกพร่องหรือมีข้อเสนอแนะประการใด  ขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำทราบด้วย  จักขอบคุณยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

แผนการเรียนรู้รายวิชา

ชื่อรายวิชา      การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม                                                                                                               รหัสวิชา                3000-1601                  (ท-ป-น)         3-0-3

ระดับชั้น                       ปวส                    สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/แผนกวิชา  

หน่วยกิต                     3                            จำนวนคาบรวม                  54                             คาบ

ทฤษฎี                       3      คาบ/สัปดาห์    ปฏิบัติ                           0                        คาบ/สัปดาห์

ภาคเรียนที่                  2/2558                    ปีการศึกษา                    2558

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ

2. สามารถเลือกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้ที่เกี่ยวกับหลักและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ

2. เลือกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ

3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงาน

4. เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

5. โน้มน้าวให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองด้วยเทคนิควิธีการประชาธิปไตย

6. วางแผนดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวเพื่อน สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อ กำหนดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างรอบ ด้าน สารเสพติด สารพิษ และอุบัติภัยของชุมชน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ สัมพันธ์กับชุมชน

 

 

 

 

 

 

รายการหน่วย ชื่อหน่วย และสมรรถนะประจำหน่วย

ชื่อเรื่อง         

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 1 พลศึกษาและสุขศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

-                   ปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษาและสุขบัญญัติอย่างถูกวิธี

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาได้
 2. ยกตัวอย่างความรู้เกี่ยวกับสุขศึกษาได้  

ด้านทักษะพิสัย

 1. ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายได้

ด้านจิตพิสัย

 1. ยอมรับสุขบัญญัติกับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง         

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 2 กิจกรรมนันทนาการ

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ  :    

-                   เลือกดำเนินกิจกรรมนันทนาการได้ตามความเหมาะสม

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของนันทนาการได้
 2. บอกจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนันทนาการได้
 3. แยกแยะประเภทกิจกรรมนันทนาการได้

ด้านทักษะพิสัย

 1. ทำกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาล่างได้  

ด้านจิตพิสัย

 1. ยอบรับหลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 3 การพัฒนาทักษะชีวิตและ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:   

-                   แสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม:

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของทักษะชีวิตได้
 2. บอกองค์ประกอบของทักษะชีวิตได้

ด้านทักษะพิสัย

 1. สร้างทักษะชีวิตให้เกิดในตัวผู้เรียนได้ 
 2. สร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตได้
 3. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายได้

ด้านจิตพิสัย

 1. ยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตกับการป้องกันพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยกธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพ

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:   

-                   สร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลทั่วไปอย่างเหมาะสม

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม:

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้
 2. บรรยายความหมายสัมพันธภาพในครอบครัวได้ 
 3. บอกความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้  
 4. แยกแยะกระบวนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้ 
 5. ยกตัวอย่างหลักการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีของบุคคลได้ 

ด้านทักษะพิสัย                                                                   

 1. สร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวได้    
 2. สร้างเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อนได้   

ด้านจิตพิสัย

 1. ยอบรับการสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลทั่วไปได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 5 กระบวนการทางประชาสังคมกับเพศศึกษาแบบรอบด้าน

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:   

-                   แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประชาสังคมกับเพศศึกษาแบบรอบด้าน

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม:

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของประชาสังคมได้
 2. บรรยายองค์ประกอบของกระบวนการประชาสังคมได้   
 3.  บอกเพศศึกษา 6 มิติแบบรอบด้านกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้   
 4. แยกแยะกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างรอบด้านได้ 
 5. ยกตัวอย่างเพศศึกษาของวัยรุ่นที่ควรรู้ได้

   ด้านทักษะพิสัย                                                                     

 1. เรียนรู้พัฒนาการทางเพศได้ 

ด้านจิตพิสัย

 1. จำแนกบทบาทของตนเองในการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างรอบด้านได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:   

-                   แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม:

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของยาเสพติดได้
 2. บอกการแบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษได้ 
 3. ระบุโทษของยาเสพติดได้

 ด้านทักษะพิสัย                                                                    

 1. แก้ไขสาเหตุของการติดยาเสพติดได้ 
 2. บำบัดรักษายาเสพติดให้โทษได้

ด้านจิตพิสัย

 1. จำแนกปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการใช้ยาเสพติดได้
 2. สนับสนุนการใช้ชุมชนบำบัดผู้ติดสารเสพติดได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 7 สารพิษ

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:   

-                   แสดงความรู้เกี่ยวกับสารพิษ

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม:

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของสารพิษได้ 
 2. บอกผลเสียของสารพิษ หรือ มลภาวะที่เกิดขึ้นได้  
 3. วิเคราะห์โทษของสารพิษแต่ละชนิดได้
 4. ระบุแนวทางในการควบคุมป้องกันแก้ไขอันตรายจากสารพิษได้

ด้านทักษะพิสัย                                                                    

 1. ควบคุมป้องกันแก้ไขอันตรายจากสารพิษได้

ด้านจิตพิสัย

 1. ยอบรับการกำหนดความผิดและกำหนดโทษเกี่ยวกับสารพิษได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 8 อุบัติภัย

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:   

-                   แสดงความรู้อุบัติเหตุ อุบัติภัยและความปลอดภัย

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม:

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของอุบัติเหตุ อุบัติภัยและความปลอดภัยได้
 2. บอกทฤษฎีปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
 3. วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้

   

ด้านทักษะพิสัย                                                                     

 1. แก้ปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานได้   

 

ด้านจิตพิสัย

 1. บันทึกและการรายงานอุบัติเหตุการสอบสวนอุบัติเหตุได้   

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 9 การส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:   

-                   แสดงความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม:

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของการส่งเสริมสุขภาพได้
 2. บอกความหมายของพฤติกรรมสุขภาพได้
 3. ระบุขอบข่ายของพฤติกรรมสุขภาพได้
 4. วิเคราะห์แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนได้
 5. แยกแยะรูปแบบการทำงานด้านสุขภาพได้ 

   

ด้านทักษะพิสัย                                                                     

 1. แก้ไขหลักการของการสร้างเสริมสุขภาพได้ 

 

ด้านจิตพิสัย

 1. ยอมรับหลักปฏิบัติของการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Action) ได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

รายชื่อหน่วยการสอน/การเรียนรู้

หน่วยการสอน/การเรียนรู้

วิชา  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

รหัสวิชา 3000-1601

รหัส... 3000-1601 ......คาบ/สัปดาห์.......3......คาบ

รวม......54…… คาบ

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย ทฤษฎี

จำนวนคาบ

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

พลศึกษาและสุขศึกษา

กิจกรรมนันทนาการ

การพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ

การสร้างสัมพันธภาพ

กระบวนการทางประชาสังคมกับเพศศึกษาแบบรอบด้าน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

สารพิษ

อุบัติภัย

การส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 


แผนการจัดการเรียนรู้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

รหัสวิชา 3000 -1601

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

จัดทำโดย

นายชญัปติ์   ชุมมัธยา

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

แผนการจัดการเรียนรู้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

วิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

รหัสวิชา 3000-1601

 

 

 

 

คำนำ

แผนการสอนวิชา  “การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม”  รหัสวิชา 300-1601  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  พุทธศักราช  2557  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 9 บท  ประกอบด้วย  พลศึกษาและสุขศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การสร้างสัมพันธภาพ กระบวนการทางประชาสังคมกับเพศศึกษาแบบรอบด้าน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ สารพิษ อุบัติภัย การส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน

            สำหรับแผนการสอนรายวิชานี้ ผู้จัดทำได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจและเวลาในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

            ท้ายที่สุดนี้  ผู้จัดทำขอขอบคุณผู้ที่สร้างแหล่งความรู้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แผนการสอนวิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย  และหากผู้ใช้พบข้อบกพร่องหรือมีข้อเสนอแนะประการใด  ขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำทราบด้วย  จักขอบคุณยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

แผนการเรียนรู้รายวิชา

ชื่อรายวิชา      การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม                                                                                                               รหัสวิชา                3000-1601                  (ท-ป-น)         3-0-3

ระดับชั้น                       ปวส                    สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/แผนกวิชา  

หน่วยกิต                     3                            จำนวนคาบรวม                  54                             คาบ

ทฤษฎี                       3      คาบ/สัปดาห์    ปฏิบัติ                           0                        คาบ/สัปดาห์

ภาคเรียนที่                  2/2558                    ปีการศึกษา                    2558

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ

2. สามารถเลือกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้ที่เกี่ยวกับหลักและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ

2. เลือกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ

3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงาน

4. เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

5. โน้มน้าวให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองด้วยเทคนิควิธีการประชาธิปไตย

6. วางแผนดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวเพื่อน สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อ กำหนดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างรอบ ด้าน สารเสพติด สารพิษ และอุบัติภัยของชุมชน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ สัมพันธ์กับชุมชน

 

 

 

 

 

 

รายการหน่วย ชื่อหน่วย และสมรรถนะประจำหน่วย

ชื่อเรื่อง         

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 1 พลศึกษาและสุขศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

-                   ปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษาและสุขบัญญัติอย่างถูกวิธี

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาได้
 2. ยกตัวอย่างความรู้เกี่ยวกับสุขศึกษาได้  

ด้านทักษะพิสัย

 1. ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายได้

ด้านจิตพิสัย

 1. ยอมรับสุขบัญญัติกับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง         

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 2 กิจกรรมนันทนาการ

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ  :    

-                   เลือกดำเนินกิจกรรมนันทนาการได้ตามความเหมาะสม

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของนันทนาการได้
 2. บอกจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนันทนาการได้
 3. แยกแยะประเภทกิจกรรมนันทนาการได้

ด้านทักษะพิสัย

 1. ทำกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาล่างได้  

ด้านจิตพิสัย

 1. ยอบรับหลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 3 การพัฒนาทักษะชีวิตและ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:   

-                   แสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม:

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของทักษะชีวิตได้
 2. บอกองค์ประกอบของทักษะชีวิตได้

ด้านทักษะพิสัย

 1. สร้างทักษะชีวิตให้เกิดในตัวผู้เรียนได้ 
 2. สร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตได้
 3. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายได้

ด้านจิตพิสัย

 1. ยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตกับการป้องกันพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยกธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพ

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:   

-                   สร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลทั่วไปอย่างเหมาะสม

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม:

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้
 2. บรรยายความหมายสัมพันธภาพในครอบครัวได้ 
 3. บอกความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้  
 4. แยกแยะกระบวนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้ 
 5. ยกตัวอย่างหลักการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีของบุคคลได้ 

ด้านทักษะพิสัย                                                                   

 1. สร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวได้    
 2. สร้างเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อนได้   

ด้านจิตพิสัย

 1. ยอบรับการสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลทั่วไปได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 5 กระบวนการทางประชาสังคมกับเพศศึกษาแบบรอบด้าน

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:   

-                   แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประชาสังคมกับเพศศึกษาแบบรอบด้าน

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม:

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของประชาสังคมได้
 2. บรรยายองค์ประกอบของกระบวนการประชาสังคมได้   
 3.  บอกเพศศึกษา 6 มิติแบบรอบด้านกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้   
 4. แยกแยะกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างรอบด้านได้ 
 5. ยกตัวอย่างเพศศึกษาของวัยรุ่นที่ควรรู้ได้

   ด้านทักษะพิสัย                                                                     

 1. เรียนรู้พัฒนาการทางเพศได้ 

ด้านจิตพิสัย

 1. จำแนกบทบาทของตนเองในการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างรอบด้านได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:   

-                   แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม:

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของยาเสพติดได้
 2. บอกการแบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษได้ 
 3. ระบุโทษของยาเสพติดได้

 ด้านทักษะพิสัย                                                                    

 1. แก้ไขสาเหตุของการติดยาเสพติดได้ 
 2. บำบัดรักษายาเสพติดให้โทษได้

ด้านจิตพิสัย

 1. จำแนกปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการใช้ยาเสพติดได้
 2. สนับสนุนการใช้ชุมชนบำบัดผู้ติดสารเสพติดได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 7 สารพิษ

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:   

-                   แสดงความรู้เกี่ยวกับสารพิษ

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม:

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของสารพิษได้ 
 2. บอกผลเสียของสารพิษ หรือ มลภาวะที่เกิดขึ้นได้  
 3. วิเคราะห์โทษของสารพิษแต่ละชนิดได้
 4. ระบุแนวทางในการควบคุมป้องกันแก้ไขอันตรายจากสารพิษได้

ด้านทักษะพิสัย                                                                    

 1. ควบคุมป้องกันแก้ไขอันตรายจากสารพิษได้

ด้านจิตพิสัย

 1. ยอบรับการกำหนดความผิดและกำหนดโทษเกี่ยวกับสารพิษได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 8 อุบัติภัย

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:   

-                   แสดงความรู้อุบัติเหตุ อุบัติภัยและความปลอดภัย

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม:

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของอุบัติเหตุ อุบัติภัยและความปลอดภัยได้
 2. บอกทฤษฎีปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
 3. วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้

   

ด้านทักษะพิสัย                                                                     

 1. แก้ปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานได้   

 

ด้านจิตพิสัย

 1. บันทึกและการรายงานอุบัติเหตุการสอบสวนอุบัติเหตุได้   

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่ 9 การส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:   

-                   แสดงความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม:

ด้านพุทธิพิสัย

 1. อธิบายความหมายของการส่งเสริมสุขภาพได้
 2. บอกความหมายของพฤติกรรมสุขภาพได้
 3. ระบุขอบข่ายของพฤติกรรมสุขภาพได้
 4. วิเคราะห์แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนได้
 5. แยกแยะรูปแบบการทำงานด้านสุขภาพได้ 

   

ด้านทักษะพิสัย                                                                     

 1. แก้ไขหลักการของการสร้างเสริมสุขภาพได้ 

 

ด้านจิตพิสัย

 1. ยอมรับหลักปฏิบัติของการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Action) ได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

รายชื่อหน่วยการสอน/การเรียนรู้

หน่วยการสอน/การเรียนรู้

วิชา  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

รหัสวิชา 3000-1601

รหัส... 3000-1601 ......คาบ/สัปดาห์.......3......คาบ

รวม......54…… คาบ

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย ทฤษฎี

จำนวนคาบ

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

พลศึกษาและสุขศึกษา

กิจกรรมนันทนาการ

การพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ

การสร้างสัมพันธภาพ

กระบวนการทางประชาสังคมกับเพศศึกษาแบบรอบด้าน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

สารพิษ

อุบัติภัย

การส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

รวม

54

 

 

 รวม

54

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


chayab

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ