นที่ 3 เมษายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน ทางระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 45 คน โดยเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. และปิดการประชุมเวลา 11.20 น. เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ 'อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ'

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ