วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2563 โดย นายสุภเวช โชติญาณวงษ์ นายยุทธการ ตั้งปัญญาศักดิ์ รองผู้อำนวยการฯ และ นางกิตติ์ชญา เมืองอินทร์ หัวหน้างานกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย และ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ