DVE Album


14 ก.ค. 59 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ พร้อมด้วยคณผู้บริการ ครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม : อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. ถึง 29 ก.ย. 59 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.018038 sec.