CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-11-21 10:16:30 652
ภาพกิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย (ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-11-21 10:11:08 949
ภาพกิจกรรม วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ พิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายราชดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๑๑๓ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๖ ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-10-30 09:42:41 775
การร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ (ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-10-30 09:41:01 678
The art of hotel and service training at CVC 5/10/56 by Mr. Peter Pans(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-10-11 08:54:20 574
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายยินดีต้อนรับ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ด้วยความยินดียิ่ง(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-10-11 08:53:07 613
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบุ่มเพาระผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-10-11 08:49:57 654
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด คัดเลือกนักศึกษา(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-10-11 08:46:37 730
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ยินดีต้อนรับ ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-10-11 08:45:28 570
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ยินดีต้อนร้บ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการโรงแรมชมพูพันธุ์ทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-09-18 08:31:41 752
ภาพกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กับ ขัวศิลปะ วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ขัวศิลปะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-09-18 08:27:46 639
โครงการพัฒนาศักภาพทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ด้านวิชาชีพภาษาอังกฤษ หลักสูุตร Mini English Progra (MEP) เพือตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้องประชุม ๒ (๖๓๓)(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-09-18 08:25:02 671
ภาพกิจกรรม วันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ครบรอบ ๗๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-09-02 13:23:00 830
โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม และคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๖ ระยะเวลาดำเนินการ วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ ๖ -๗ กรกฎาคม และพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
(ภาพเพิ่มเติม)

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-08-27 08:20:52 900
วิทยาลัยอาชีวศีกษาเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยควมยินดียิ่ง วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-08-27 08:10:01 623
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกอุตรดิตถ์ ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-08-27 08:03:16 657
ภาพกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-08-13 08:58:58 694
ภาพกิจกรรม ค่ายลูกเลือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ วิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2013-02-27 13:44:13 1589
ภาพกิจกรรรม พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2013-02-27 13:41:29 2002
ภาพกิจกรรม อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ณ บริเวณทางเข้าวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2013-01-18 13:37:20 1182
กำลังแสดงหน้า 2/5
<<
<-
1
2
3
4
5
->
>>

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.619639 sec.