CVC | 成員    日曆   

 | 登錄。  

    

  ทั้งหมด ครู-บุคลากรทางการศึกษา แผนก งาน

jikung
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

nattaya
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
การตลาด

CVC
Share
: ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ

AVRoomcvc
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Kru_tapanee
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
การบัญชี

watpon
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

Ratchanon
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Academic
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

MOU
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

BCVC
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

suriyaComIT
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ

tassnee
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

moo_dang
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

piyamas_kaew
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ

curriculum
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

Nanthawan
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ

Pattapong
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
การตลาด

DVE
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Matina
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

cvccybernet
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

krunutja
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

krumodcom
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

KruAnn_DT
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Navarat
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
การโรงแรมและการท่องเที่ยว

150522141408
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี

UALX
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีศิลปกรรม

tawan
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

Kruponthip
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

krunorthtoe
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ

TeacherPonD
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
การโรงแรมและบริการ

krunamtan
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

Kru-PuPae
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
สัมพันธ์

krujak
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ

Peerarat
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

sasiya_ja
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
การออกแบบ

KruAnuwat
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1/4
<<
1
2
3
4
->
>>

Share หมายถึงบุคคลที่อนุญาติให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องล๊อกอิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

政策 | Generated 0.659331 sec.