CVC | メンバー    カレンダー   

 | ログイン。  

    

  ทั้งหมด ครู-บุคลากรทางการศึกษา แผนก งาน

CVC
Share
: ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ

krunalin
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
การบัญชี

hmk
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

watpon
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

Kru_tapanee
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
การบัญชี

Pattapong
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
การตลาด

AVRoomcvc
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ

suriyaComIT
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

KruAnn_DT
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Dowrung
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
การตลาด

krutechatatm
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
การตลาด

Academic_CVC
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

Krupornthip
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
สามัญ

curriculum
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

jikung
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

KHONDIN
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ

KruKwang
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
สามัญ

piyamas_kaew
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ

kruorapin
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
วิจิตรศิลป์

Peerarat
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

Resource_M
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

150522141408
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
การบัญชี

suwaree
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Rungarun
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ

nattaya
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
การตลาด

KruAnuwat
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Ratchanon
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

SudaBeer
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

TeacherPonD
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
การโรงแรมและบริการ

May_Maytinee
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
เทคโนโลยีศิลปกรรม

krujak
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ

AREERAT
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ

Matina
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

krunamtan
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

tawan
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

krumodcom
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1/4
<<
1
2
3
4
->
>>

Share หมายถึงบุคคลที่อนุญาติให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องล๊อกอิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

ポリシー | Generated 0.664432 sec.