CVC | メンバー    カレンダー   

 | ログイン。  

    

  ทั้งหมด ครู-บุคลากรทางการศึกษา แผนก งาน

CVC
Share
: ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ

KHONDIN
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ

Resource_M
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

watpon
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

Pattapong
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
การตลาด

Academic
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

piyamas_kaew
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ

tawan
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

suriyaComIT
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

hmk
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

Piyamas
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ

plan
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

curriculum
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

DVE
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

AVRoomcvc
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ

150522141408
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
การบัญชี

SudaBeer
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

May_Maytinee
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
เทคโนโลยีศิลปกรรม

jikung
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

kruAumaporn
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
การโรงแรมและบริการ

Ratchanon
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Innovetion
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

Nanthawan
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ

krupakaporn
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
ผ้าและเครื่องแต่งกาย

krutechatatm
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
การตลาด

kitsadar
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
คหกรรม

TeacherPonD
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
การโรงแรมและบริการ

KruAnuwat
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Kruponthip
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
สามัญ

Dowrung
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
การตลาด

krujeab
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
การตลาด

Matina
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

Navarat
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
การโรงแรมและการท่องเที่ยว

krunamtan
Share
: ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

KruAnn_DT
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

krumodcom
Share
: ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1/4
<<
1
2
3
4
->
>>

Share หมายถึงบุคคลที่อนุญาติให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องล๊อกอิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

ポリシー | Generated 0.621645 sec.