ปฏิทินสร้างบทความ
สิงหาคม 2015
อา พฤ
« เม.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
สถานีกระจายข่าว IT

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ICT พ.ศ.2551-2554

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2551-2554 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551-2554 และเพื่อให้ข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2551-2554 สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยในปี พ.ศ.2538 ได้จัดทำกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 1 หรือนโยบาย IT2000 ซึ่งมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทรัพยากรมนุษย์ ต่อมาได้จัดทำกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย หรือ IT2010 เพื่อกำหนดให้ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Base Economy) ภายในปี พ.ศ.2553 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ ได้แก่

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีความพร้อมที่จะเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้

2. เพิ่มจำนวนแรงงานที่มีความรู้ในประเทศ

3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งอุตสาหกรรมฐานความรู้ (Knowledge Base Industries) ในประเทศ

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2550 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ประมาณ 59.97 ล้านคน มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 16.04 ล้านคน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 9.32 ล้านคน ผู้มีโทรศัพท์มือถือ(ไม่รวมเครื่อง PCT) ประมาณ 28.29 ล้านคน และจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พบว่า มีอัตราใช้เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ประเภท โดยเฉพาะมือถือ ในปี พ.ศ.2547 ซึ่งมีผู้ใช้ประมาณ 16.54 ล้านคน ได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว คือ ในปี พ.ศ.2550 มีผู้ใช้ประมาณ 28.29 ล้านคน

นอกจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้ว รัฐบาลได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ School Net โครงการอินเทอร์เน็ตตำบล โครงการคอมพิวเตอร์เอื้ออาทร โครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ i-Community และโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้มีการเสนอรายงานการศึกษาสภาวการณ์ด้านเทคโนลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศที่สำคัญ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศมาเลเซีย เป็นต้น โดยได้มีการเปรียบเทียบประเทศไทย กับประเทศอื่น ๆ ในเอเซียในด้านการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้าน ICT และการใช้งานในเรื่อง ICT ซึ่งพบว่า ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ด้อยกว่าประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย

2. นโยบายและกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน (นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี) และแผนการบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551-2554 ได้กำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ทั่วถึง เพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และแข่งขันได้ เพื่อเป็นโครงข่ายหลักสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา ช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเขตเมืองและชนบท และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

2. พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ตแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านบริการความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุน สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพไาด้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค

3. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ การเตือนภัย และความมั่นคงของรัฐ บริการการศึกษาและสาธารณสุขตลอดจนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554 ได้ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา และการสร้างองค์ความรู้ โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

ปัจจุบันประเทศไทยมีกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ.2545-2549 เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น 5 ด้าน ได้แก่ e-Government, e-Commerce, e-Industry, e-Education และ e-Society

3. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2551-2554

เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ กอร์ปกับรัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบรรจุอยู่ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551-2554 ดังนั้น กระทรวง ฯ จึงได้มีการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์กระทรวง ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

วิสัยทัศน์

”เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งด้าน ICT ของกลุ่มประเทศอาเซียนภายในปี พ.ศ.2554″

พันธกิจ

1. เสนอแนะนำและดำเนินการนำนโยบายของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2. ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประทศในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มศักย์ภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์กระทรวง ฯ แบ่งได้เป็น 6 ยุทธศาสตร์

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

ยุทธํศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 วิจัยและพัฒนาด้านนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และนวัตกรรม ที่เกี่ยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนุน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเตือนภัย และความมั่นคงของประเทศ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

1. ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับการบริการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมีมาตรฐานถูกต้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารและปฏิบัติงานของภาครัฐ รวมทั้งประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

3. ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น

4. บุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และได้มาตรฐานตามหลักสากล

5. ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาประเทศ

6. ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ

7. ประชาชนได้รับบริการข้อมูลเตือนภัยธรรมชาติด้วยระบบ ICT ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง ฯ ดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ จึงได้กำหนดแผนงาน/โครงการที่สำคัญ รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังตัวอย่างเช่น

– โครงการพัฒนาครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (สป.ทก.)

– โครงการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

(สป.ทก.)

– โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (สป.ทก.)

– โครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สป.ทก.)

– โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐและประชาชน (GCC 1111) (สป.ทก.)

– โครงการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (สป.ทก.)

– โครงการระบบบริหารจัดการระบบข้อมูลสถิติของประเทศ (สสช.)

– โครงการระบบตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก เพื่อการเตือนภัย

แผ่นดินไหวและสึนามิ (อต.)

– โครงการระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล (อต.)

– จัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งทางวิ่งที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อต.)

– โครงการศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ICT ระดับโลก (SIPA)

– โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ICT (SIPA)

– โครงการขยายโครงข่าย Broadband IP (ทีโอที)

– โครงการขยายเลขหมายโทรศัพท์ 1 ล้านเลขหมาย (ทีโอที)

– โครงการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) (ทีโอที)

– โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 2000-1x ในส่วนภูมิภาค (กสท)

– โครงการระบบเคเบิ้ลใต้น้ำใยแก้ว ASIA – America Gateway (กสท)

– แผนพัฒนาบริการจัดส่งและกระจายสิ่งของ / สินค้า (ปณท.)

4. การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กสทช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2550 ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธาน โดยมีปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกรรมการและเลขานุการ สำนักนโยบายและนุทธศาสตร์ เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ กสทช. ทั้งนี้ กสทช. จะกำกับดูแลการดำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับชาติ

การบริหารแผนงานไปสู่การปฏิบัติ

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2551-2554 เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานบริหารราชการแผ่นดิน และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ซึ่งจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามแนวทางที่กำหนดในแผนจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานในสังกัด ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้มีคำสั่ง 33/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกำกับ ดูแล ให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์กระทรวง ฯ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานแผนยุทธศาสตร์กระทรวง ฯ ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ฯ เพื่อดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถดำเนินการตามแผน / โครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งผลให้ได้ ค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ อันจะทำให้บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง ฯ

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2551-2554 จะมีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ของกระทรวง ฯ รับผิดชอบ โดยจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กระทรวง ฯ เป็นผู้ดำเนินการติดตามประเมินผล ซึ่งการประเมินผลจะประเมินตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ ฯ และจัดทำรายงานผลการประเมินตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง ฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์กระทรวง ฯ เป็นประจำทุกปี รวมระยะเวลา 4 ปี

Comments are closed.